Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Каталошки број програма: 109  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија

васпитни рад

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење професионалних компетенција запослених у васпитно-образовним установама о значају превенције вршњачког насиља и креирања подстицајне школске климе за развој ученика.

Усвајање и унапређивање знања о вршњачком насиљу, унапређење вештина наставника за превенцију вршњачког насиља и креирање повољне школске климе у разреду.Сензибилизација наставног особља за препознавање и процену насилног понашања - вршњачког насиља. Упознавање са програмима превенција и усвајање специфичних вештина за рад на превенцији вршњачког насиља.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да:  примене осавремењена знања и наставничке вештине о вршњачком насиљу  унапреде наставничке вештине за превентивни рад са вршњачким насиљем  овладају техникама увођења и имплементирања превентивних програма у наставни процес и оспособљавања ученика за тимски рад на заједничком проблему кроз социјално учење  унапреде вештине наставника за креирање повољне разредне климе  међусобно размене искуства и унапреде властити професионални развој, иницирају формирање Клуба наставника и вршњачких едукатора у школи

 • 1. дан
  • Отварање семинара, представљање учесника, појмовна одређења насиља
  • Пауза
  • Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу
  • Пауза за кафу
  • Пауза за ручак
  • Наставник како фактор и креатор позитивне педагошке климе
  • Пауза
  • Вршњачко насиље уз коришћење нових технологија
  • Пауза

25

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.