Пројектни задаци у настави страних језика

Каталошки број програма: 962  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Катарина Ристановић Ацовић, Дипл.проф.енглеског језика и књижевности, Гимназија „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу; Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Катарина Ристановић Ацовић, Дипл.проф.енглеског језика и књижевности, Гимназија „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу; Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Жељко Андријанић, Дипломирани професор енглеског језика , Уметничка школа у Краљеву ; Ана Трипковић, Доктор наука, Comlang, Стара Пазова

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упознавање наставника са савременим методичко-дидактичким поступцима у настави страних језика и оснаживање наставника за програмирање и реализацију наставе у складу са савременим тенденцијама у образовању.

-Унапређивање компетенција наставника за програмирање и извођење пројектне наставе у складу са индивидуалним потребама и интересовањима ученика; -Повезивање наставних садржаја страних језика са садржајима других предмета (историја, географија ликовна култура, биологија, екологија, рачунарство и информатика, социологија, итд.) кроз рад на пројектима; -Развијање специфичних предметних као и међупредметних компетенција ученика кроз пројектне задатке; -Активно укључивање и унапређивање системске сарадње са партнерима у васпитно-образовном процесу (родитељи, чланови одељењског већа, представници културних институција у локалној заједници, школе-партнери из других градова/држава, итд.).

По завршетку обуке наставници ће бити у стању да креирају подстицајну атмосферу за учење за све ученике тако што ће програмирати и реализовати пројектну наставу која задовољава индивидуалне потребе и интересовања ученика, омогућава развој предметних и међупредметних компетенција и повезивање наставних садржаја страних језика са другим предметима. Наставници ће знати да користе алате за формативно оцењивање пројеката који ће им помоћи да ученицима пруже квалитетну повратну информацију о оствареним постигнућима и предложе мере за напредовање.

 • 1. дан
  • Пројекти у настави страних језика - увод
  • Предности пројектне у односу на традиционалну наставу
  • Оцењивање пројекта/рада на пројекту
  • Израда акционог плана пројекта - практичан рад
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.