ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Каталошки број програма: 34  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Марија Николић, , ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик

Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Марија Николић, , ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оспособљавање професионалаца за рад са младима за примену модела медијације у ненасилном решавању конфликтних ситуација.

-Унапређивање компетенција запослених у васпитно образовним установама за препознавање видова вршњачког насиља. -Јачање вештина професионалаца за рад на превенцији и управљању сукобима. -Примена медијације као модела ненасилног решавања конфликата. -Унапређивање компетенција запослених у васпитно образовним установама за рад на превенцији насиља и креирање толерантног окружења у животним ситуацијама.

-Учесници су едуковани да препознају облике вршњачког насиља и схватају важност превенције било ког облика насилног понашања. -Учесници су оспособљени да ученике укључе у процес медијације у циљу ненасилног решавања конфликтних ситуација. -Едуковани учесници увиђају значај медијације као модела ненасилног решавања вршњачког насиља, развијајући истовремено кључне компетенције код ученика-компетенције за целоживотно учење. -Едуковани учесници оснажују младе и користе нове методе рада,примењујући вршњачку медијацију у васпитно образовним установама.

 • 1. дан
  • 1.Упознавање учесника са темом,агендом,општим и специфичним циљевима програма
  • 2.Разликовање видова вршњачког насиља, превенција и начини решавања сукоба
  • 3.Узроци настанка сукоба и управљање сукобима
  • 4. Методе и технике у процесу медијације
  • 5. Медијатор у пракси
  • 6. Сумирање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара