Методички приступи развоју еколошке свести ученика

Каталошки број програма: 606  

Не

Универзитет у Београду - Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд , djordje.bozovic@gef.bg.ac.rs, 0112637421, 0641211150

Слађана Анђелкповић, slandjelkovic@gmail.com, 0113391412, 0638884746

Славољуб Јовановић, Доктор географских наука, Универзитет у Београду Географски факултет; Јелена Томић , дипломирани географ, ОШ „Иво Андрић“, Раковица, Београд

Славољуб Јовановић, Доктор географских наука, Универзитет у Београду Географски факултет; Јелена Томић , дипломирани географ, ОШ „Иво Андрић“, Раковица, Београд; Мирослав Грујић, Мастер професор географије, ОШ „Свети Сава“; Марина Ињац, мастер учитељ, ОШ“Душко Радовић“,Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање знања о компонентама еколошке свести и њиховој међузависности као и компетенција за примену методичких приступа и ИКТа током поучавања и учења ради остваривања циљева и исхода образовања за одрживи развој и развоја еколошке свести ученика.

Разумевање когнитивних, социоемоционалних и бихејвиоралних компоненти еколошке свести и њихове међузависности; Оспособљавање наставника за примену наставних метода и Web алата релевантних за остваривање садржаја, циљева и исхода образовања за одрживи развој и развоја еколошке свести ученика; Оспособљавање наставника за осмишљавање пројектних и проблемских задатака употребом мотивационог садржаја и ИКТ-а у циљу развоја и евалуације компоненти еколошке свести ученика; Оспособљавање наставника за: примену парламентарне дискусије, децентрације, решавање когнитивних конфликта, успостављање сарадње, усклађивање свог рада са радом осталих чланова радне групе, као и за самоевалуацију наставне праксе. Примена стечених знања и способности у пракси.

Учесник ће моћи да: опише показатеље когнитивних, социоемоционалних и бихејвиоралних компоненти еколошке свести и објасни њихову међузависност; примени релевантне методичке приступе у процесу учења и поучавања с циљем развоја еколошке свести ученика; креира упитнике за евалуацију еколошке свести ученика, дефинише конкретне циљеве, исходе и садржај часа и у складу са тим креира релевантне пројектне или проблемске задатке ради развоја еколошке свести ученика; користи Web алате у креирању задатака, упитника, инфографика, плаката и интерактивне карте приликом реализације садржаја о одрживом развоју; парламентарно дискутује и доноси конструктивне и критичке закључке о примени методичких приступа током реализације садржаја о одрживом развоју.

 • 1. дан
  • Уводно предавање
  • Еколошка свест – појам, компоненте и међузависност компоненти (радионица)
  • Пројектна настава у функцији остваривања циљева, исхода и садржаја образовања за одрживи развој (радионица)
  • Креирање пројеката у циљу развијања еколошке свести ученика (радионица)
  • Примена Web алата у наставној пракси у циљу развоја еколошке свести ученика (радионица)
  • Евалуација програма семинара

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара. Цена обухвата: хонорар аутора и реализатора програма, аконтацију организацији која подржава програм (организатора програма), хонорар за координатора програма (контакт особа), оброк и освежење за учеснике семинара, путни трошкови ако се семинар одржава ван Београда, радни материјал, уџбеник Основе еколошког образовања и приручник са примерима практичних и пројектних задатака за ученике на CD-у, сертификат.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Универзитет у Београду Географски Факултет, Ватрослава Јагића 5, Београд (Звездара) Славољуб Јовановић, Јелена Томић 29 3.94
2 Географски факултет, Ватрослава Јагића 5, Београд Славољуб Јовановић, Јелена Томић 21 3.98
3 Основна школа "Мирослав Антић" Црвено барјаче 6, Чукарица, Београд Славољуб Јовановић, Јелена Томић 24 4

Укупно учесника: 74 | Просечна оцена: 3.97