Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 158  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Милан Филиповић, , Средња школа Житорађа; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд

Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Милан Филиповић, , Средња школа Житорађа; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање знања, вештина и компетенција полазника за примену предузетничког начина размишљања у наставним дисциплинама које нису економске, са циљем подстицања и оснаживања ученика за преузимање иницијативе, покретање промена и прихватање иновација.

- Стицање знања о основама предузетништва и условима у којима се остварује развој предузетничког размишљања код ученика. - Оспособљавање за имплементацију и реализацију програма, модела и техника за развијање предузетниког размишљања. - Стицање и развијање знања, способности и вештина за примену искуственог учења кроз активности у области предузетништва. - Оспособљавање полазника за израду пословног (бизнис) плана и пројеката у школским условима са циљем развоја предузетничких компетенција ученика (креативност, иновативност, инвентивност, спремност за преузимања ризика, способност планирања и управљања). - Развој свести о значају концепта целоживотног учења и развијања предузетничког размишљања од најранијег узраста.

По завршеној обуци полазник ће бити у стању да: - разуме основне појмове који се користе у предузетиштву, - разуме значај предузетничког образовања за развој кључних компетенција за целоживотно учење, - имплементира програме, моделе и технике предузетничког образовања у постојеће програме наставе и учења, - планира и реализује наставне активности са циљем развијања и унапређивања предузетничких особина код ученика, - организује различите облике и методе искуственог учења за предузетничко образовање у школским условима, - изради пословни план пројеката и активности из школског програма за подстицање предузетништва и развој предузетничких компетенција ученика, - осмисли концепт маркетиншког пласирања и промоције производа

  • 1. недеља
    • Увод у предузетништво - од идеје до производа
    • Улога тржишта и маркетинг активности у пословању предузетника
  • 2. недеља
    • Израда и примена пословног (бизнис) плана у предузетништву и у школи

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Соња Стаменковић, Милан Филиповић 11 3.98
2 Соња Стаменковић, Милан Филиповић 10 4
3 Соња Стаменковић, Милан Филиповић 21 4
4 Соња Стаменковић, Милан Филиповић 9 4
5 Соња Стаменковић, Милан Филиповић 4 4
6 Милан Филиповић, Снежана Ђорђевић 4 4
7 Милан Филиповић, Снежана Ђорђевић 3 4

Укупно учесника: 62 | Просечна оцена: 4