САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Каталошки број програма: 840  

Не

Филозофски факултет Ниш, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, info@filfak.ni.ac.rs, 018514312, , 018514310

Александар Новаковић, aleksandar.novakovic@filfak.ni.ac.rs, 0643020455, 0693020455,

Горан Максимовић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Снежана Милосављевић Милић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Горан Максимовић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Марина Јањић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Снежана Милосављевић Милић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Данијела Поповић Николић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Снежана Божић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Бранимир Станковић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Јовановић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Дејан Милутиновић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Маја Вукић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Александра Јанић, мастер филолог, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Ивана Митић, мастер филолог, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Александар Новаковић, мастер филолог, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Мирјана Илић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Сузана Петровић, мастер филолог, ОШ Иван Горан Ковачић, Нишка Бања

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Oдноси се на стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности запослених у основним и средњим школама, које подразумева упознавање и овладавање савременим књижевнотеоријским, лингвистичким и методичким приступима

Специфични циљеви Програма тичу се презентације савремених теоријско-методолошких приступа литерарним и лингвистичким вредностима; нових рефлексија у интерпретацијама књижевних дела; научног и наставног сагледавања литерарних појава и проблема; упознавања и примене нових сазнања и достигнућа у настави књижевности и језика (интернета, других медија, филма, телевизије), функционалних поступака у наставним интеграцијама језика и књижевности; презентације нових филолошких теорија; афирмације савремених токова у настави језика и књижевности; неговања читалачких и језичких компетенција ученика.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Поетички идентитети српске књижевности 18. и 19. века Стилистика и естетика говора у наставном контексту Књижевнотеоријски појмови у наставном контексту Епска песма некад и сад (материјал и приступи проучавању) Методички модели у обради романа Кинестетичка, музичка и интраперсонална интелигенција у настави Лексикализоване верзалне скраћенице у српском језику 2. дан Периодизација српске књижевности 20. и 21. века: изазови и решења Жанрови фантастике и настава књижевности Модални глаголи у српском језику – специфичности и употреба Усвајање морфосинтаксичких карактеристика српског као нематерњег језика у мултиетничком окружењу Примена рачунара у настави српског језика (као страног) Антонимија и синонимија у српском језику Избор, употреба и прилагођавање уџбеника, дидактичко-методичког материјала и других извора знања

30

дана: 2
бодова: 14

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац Горан Максимовић, Снежана Милосављевић Милић, Данијела Поповић Николић, Снежана Божић, Бранимир Станковић, Јелена Јовановић, Маја Вукић, Александра Јанић, Ивана Митић, Александар Новаковић, Сузана Петровић 21 3.74
2 Филозофски факултет Ниш Горан Максимовић, Марина Јањић, Снежана Милосављевић Милић, Данијела Поповић Николић, Снежана Божић, Бранимир Станковић, Дејан Милутиновић, Александра Јанић, Ивана Митић, Александар Новаковић, Сузана Петровић 30 3.59

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.67