Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Каталошки број програма: 40  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598800,

Јелена Петровић Десница, дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац

Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија ; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, мастер психолог, Таркет д.о.о.

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљавање запослених у образовању за васпитни рад на превенцији и сузбијању вршњачког насиља у образовним и васпитним установама.

Усвајање појма и разумевање специфичности вршњачког насиља (Bullying) и Олвеусове (Оlweus) типологије учесника вршњачког насиља;оспособљавање за:разумевање вршњачких интеракција, препознавање ученика потенцијалних жртава, починиоца и посматрача вршњачког насиља и за адекватно и правовремено васпитно деловање на превенцији насиља,побољшањe кохезивности и толерантности у вршњачкој групи, јачањe етоса у одељењу; овладавање механизмима сузбијања насиља у складу са педагошким принципима и постојећом законском регулативом и поступцима међусекторске сарадње институција на сузбијању проблема насиља; усвајање смерница за сарадњу и рад са родитељима на заједничким активностима превенције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Појам, врсте и одлике вршњачког насиља Улога наставника у превенцији вршњачког насиља Стаза до школе без насиља Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 28 3.91
2 УР "Огњиште, Грачаница Јелена Петровић Десница, Снежана Грујић 30 3.89

Укупно учесника: 58 | Просечна оцена: 3.9