Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 209  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Нада Маринковић, , ПУ “Различак”, Бачка Паланка; Марина Малеш, , ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика

Љубица Ковачевић, магистар дефектолошких наука, ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Нада Маринковић, , ПУ “Различак”, Бачка Паланка; Марина Малеш, , ШОСО “Милан Петровић” са домом ученика

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапређење мотивације и компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за остваривање, развијање и неговање заједништва са родитељима кроз реализацију заједничких активности

Упознавање учесника са предностима, значајем и важношћу заједништва са родитељима и децом/ученицима оствареног кроз реализацију заједничких активности. Упознавање учесника са предусловима и начелима за остваривање заједништва кроз реализацију заједничких активности. Упознавање учесника са корацима који претходе планирању заједничких активности. Упознавање учесника са начелима планирања и реализације заједничких активности. Крајњи циљ: Оспособљавање учесника за планирање и реализацију заједничких активности са децом/ђацима и родитељима

По завршетку обуке, учесници обуке ће бити у стању да: - схвате важност успостављања, развијања и неговања заједништва са децом/ученицима и родитељима кроз заједничке активности, - остварују заједништво са децом/ђацима и родитељима стварајући услове и поштујући начела заједништва, - ангажују и укључују родитеље у заједничке активности поштујући њихова интересовања и способности, - планирају, организују и реализују заједничке активности у којима учествују деца/ученици, васпитачи/наставници и родитељи

  • 1. недеља
    • Заједништво у о-в установама
  • 2. недеља
    • Планирање заједничких активности
    • Реализација заједничких активности

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.