Права детета у образовању

Каталошки број програма: 128  

Не

Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, 31000 Ужице, j.zuniccicvaric@gmail.com, 0641219997, 0641220008

Јелена Жунић Цицварић, j.zuniccicvaric@gmail.com, 031510180, 0641219997

Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета

Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, Ужички центар за права детета; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, Пољопривредно-хемијскашкола ,,ДрЂорђеРадић,, Краље

васпитни рад

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Ојачати компетеније запослених у образовању да примењују концепт права детета и проистичућих вредности у образовању у два важна сегмента: а) деца уче о својим правима у школи б) деца „живе“/остварују права детета у образовно васпитном систему.

(1) Оспособити запослене да образују децу за права детета кроз садржаје предмета (кроскурилкуларни приступ) и кроз ваннаставне активности. (2) Оспособити запослене да уочавају ситуације кршења права у ОВ систему, да адекватно реагују (право на заштиту од дискриминације и насиља, право на квалитетно образовање, право на партиципацију-учешће у одлучивању). (3) Оспособити запослене за унапређења права детета у васпитно-образовном раду и за укључивање ученика у процес унапређења права (право на заштиту од дискриминације и насиља, право на квалитетно образовање, право на партиципацију). (4) Развити позитивне ставове наставника према концепту права детета и сопственој улози и одговорности у примени права детета у овом систему.

Запослени ће: (1) знати како да образују децу за права детета у оквиру садржаја редовне наставе и ваннаставних активности; (2) знати да препознају ситуације кршења права детета у школи и адекватно реагују и заштите права; (3) имати знања и вештине да поштују и унапређују права детета у свакодневној пракси; (4) имати позитивне ставове према концепту права у образовном систему; (5) разумети сопствену улогу и одговорност у образовању за права детета и промоцији демократских вредности; (5) оспособљени за остваривање међупредметне компетенције учешће деце у демократском друштву. Дугорочни ефекат обуке: смањен број кршења права, дискримин.облика понашања ученика, смањење насиља у школи уз повећану партиципацију.

 • 1. дан
  • 1. Конвенција о правима детета - импликације у ОВ систему
  • 2. Врсте права и чланови Конвенције који се односе на образовање
  • 3. Право на заштиту од дискриминације:Од стереотипа до дискриминације и насиља
  • 4. Право на заштиту од насиља у ОВ истанови: Појам, врсте насиља; превенција и интервенција
 • 2. дан
  • 5. Интервентне и превентивне активности у случају дискриминације и насиља у ОВ систему
  • 6. Партиципативна група права у ОВ систему
  • 7. Партиципативна група права - индикатори остварености
  • 8. Деца уче права детета и деца "живе" права детета у ОВ систему

30

дана: 2
бодова: 12

Треба нагласити да УЦПД трошкове за реализацију обука остварује преко донатора, тако да је за школе и запослене обука најчешће бесплатна. Хонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 2 дана X 12.000,00 динара) укупно 48.000,00 динара 2. административни трошкови: 3000.00 динара по семинару 3. материјал, копирање прилога и сл. – 3000.00 динара по семинару 4. трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. трошкови преноћишта (у зависности од удаљености места реализације обуке)