НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 625  

Не

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin, Mađarske komune 55, Zrenjanin, osservo@osservo.edu.rs, 023549820 , 023549820

Edita Satler, sattler.g.edita@gmail.com, 023549820, 0653567501

Милован Ђуришић, , у пензији

Гордана Рацков, Доктор наука , ОШ „Свети Сава“, Кикинда; Едита Сатлер, , ОШ "Серво Михаљ" Зрењанин; Биљана Танкосић, , ОШ“Др Јован Цвијић“ Зрењанин

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање учесника обуке за примену наст. фокусиране на процесе учења и развој ученика коришћењем иновативне дидактичко/методичке технологије ради повећања квалитета,ефикасности,ефективности наставе,бољих исхода и постигнућа у учењу и развоју уч.

Схватити основне карактеристике, улоге, значај и разлике између наставе фокусиране на процес и исходе учења ученика насупрот наставе која је усмерена на наставне садржаје и рад наставника. Оспособити полазнике за примену иновативних метода, облика и техника учења, у складу са способностима, знањима и искуствима ученика. Проширивање знања и вештина за примену дидактичко методичких решења којима се подстиче формирање мисаоних вештина и развој виших облика мишљења (аналитичко, критичко, стваралачко…). Помоћи им да користе постојеће и креирају нове поступке за стварање сазнајне, мотивационе и емотивне спремности за активно и успешно учење. Унапређивање компетенција за систематско и објективно праћење и оцењивање ангажовања и постигнућа ученика.

На крају обуке полазници ће бити у стању да: разумеју основне карактеристике, улоге, значај и разлике између наставе фокусиране на процес и исходе учења ученика насупрот наставе која је усмерена на наставне садржаје и рад наставника; примењују иновативне методе, облике и технике учења, у складу са способностима, знањима и искуствима ученика; примењују дидактичко методичка решења којима се подстиче формирање мисаоних вештина и развој виших облика мишљења (аналитичко, критичко, стваралачко); користе постојеће и креирају нове поступке за стварање сазнајне, мотивационе и емотивне спремности за активно и успешно учење; компетентно систематски и објективно прате и оцењују ангажовања и постигнућа ученика.

 • 1. дан
  • НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА
  • ИНДИКАТОРИ-КРИТЕРИЈУМИ ЕФИКАСНОСТИ (РАЗВИЈАЈУЋЕ) НАСТАВЕ ФОКУСИРАНЕ НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА
  • САВРЕМЕНЕ УЛОГЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА
  • САВРЕМЕНИ-ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ И МОДЕЛИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
  • ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
 • 2. дан
  • НАСТАВНА ТЕХНОЛОГИЈА - МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ УЧЕЊА У НАСТАВИ
  • МОТИВИ И МОТИВИСАЊЕ УЧЕНИКА ЗА НАСТАВУ И УЧЕЊЕ
  • ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ РАДА, ПОСТИГНУЋА И НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА
  • ПЛАНИРАЊЕ И ДИЗАЈНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА КОНКРЕТНЕ НАСТАВНЕ ЧАСОВЕ

30

дана: 2
бодова: 16

Укупна цена по полазнику је 3.000,00 динара. Цена обухвата: трошкове хонорара, смештаја и исхране реализатора, трошкове сертификата, припремања и умножавања материјала за рад и административне трошкове. У цену нису укључени путни трошкови реализатора уколико се семинар одржава ван места њиховог становања.