Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Каталошки број програма: 667  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Јован јовић, не, Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне н; Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”

Јован јовић, не, Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне н; Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”; Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Дејан Цакић, професор разредне наставе, мастер образо, Основна школа „Милутин Смиљковић“ – Винарце, Леско

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за финансијско и административно управљање радом установе;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оспособљавање запослених у образовању за писање предлога пројеката, стицањем теоријских и практичних знања о пројектима и писању предлога пројеката.

Специфични циљ 1: Оспособљеност запослених у просвети и школких тимова, за реализацију планираних активности путем пројектног финансирања Специфични циљ 2:. Упознати ученике са појмом и фазама Елемената пројекта и писањем предлога пројекта. Специфични циљ 3: Обезбеђење финасијских средстава за реализацију пројектних активности васпитног и образовног карактера. Специфични циљ 4: Усмеравање учесника ка различитим изворима за финансирање, фондовима и грантовима код којих могу поднети апликације за доделу бесповратних финансијских средстава за реализацију активности.

Након обуке учесници односно наставни кадар су оспособљени да идеју пренесу у форму предлога пројеката и планирају активности за реализацију пројекта . Оспособљеност школских тимова да прате и аплицирају за грантове из Календара донатора који су присутни у Србији, како би омогућили боље физичке услове за реализацију образовно-васпитног рада; опремање школа училима и опремом неопходном за реализацију наставе општеобразовних и стручних предмета, умрежавање у заједницу школа на нивоу региона и размену искуства, повезивање са школама које припадају другим културама и развијање интеркултуралног дијалога, професионално оснаживање/јачање људског капитала путем различитих обука, укључивање у процес промена у систему образовања и васпитања.

 • 1. дан
  • Шта је Предлог пројекта
  • Важност пројеката за образовање у савременом свету и код нас
  • Елементи предлога пројекта
  • Писање пројеката
  • Методом до резултата . Детаљи који предлог пројекта чине успешним
  • Најчешће грешке у писању предлога пројеката
  • Презентације и евалуација
  • У току семинара предвиђене су две паузе за освежење до 30 минута и једна пауза за ручак до 60 минута

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2000 РСД, а у цену су урачунати: - Трошкови закупа простора -Трошкови материјала за припрему и вођење радионице - Куповина сертификата - Финансијска администрација - Хонорари Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.