Педагошка документација није административни посао

Каталошки број програма: 663  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Лидија Виденовић, мастер професор разредне наставе, ОШ,,Јелица Миловановић" ; Наташа Белић, Професор разредне наставе, ОШ „Рада Шубакић“; Ивана Милошевић, Дипломирани педагог, ИК Едука

Ивана Јухас, Професор разредне наставе, ОШ"Јован Дучић"; Славица Николић, Професор разредне наставе, ОШ,,Милан Илић Чича"; Јадранка Васић, дипломирани географ, ОШ"Десанка Максимовић"; Ивана Милошевић, Дипломирани педагог, ИК Едука

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оснажити полазнике обуке у вођењу педагошке документације као саставног дела васпитно - образовног рада кроз развијање компетенција наставника за правилно коришћење педагошке документације и систематско евидентирање свог и ученичког рада

Специфични циљеви програма су: - да се подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла; -развију свест о значају и користима редовног праћења напредовања ученика; - оспособе наставници за израду и вођење педагошке документације; - практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем интернета; - практично оспособе наставници да управљају приступним правима над онлај ресурсима предагошке документације; - да се наставници уоче да педагошка документација је део васпитно-образовног рада а не административни посао:

По зваршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за : - познају Законе и Правилнике који обавезују на вођење педагошке документације; -овладају вештином вођења педагошке документације, биће оспособљен да прати промене у понашању и раду ученика и, по потреби, предузимају мере; - планирају начин вођења педагошке документације у циљу ефикасне евиденције о свом раду; - креирају инстурменте праћења свог рада, рада са ученицима, колегама, рада у стручним органима; -знају да разликују педагошку документацију од администрације; -схвате значај редовног вођења педагошке документације; -знају да изнесу потешкоће са којима се сусрећу у вођењу педагошке документације;

 • 1. дан
  • Представљање учесника програма и програма
  • 2. Педагошка документација, законски оквири
  • 3.Елементи педагошке документације и начини вођења
  • Педагошка документација о оцењивању
  • Значај редовног вођења педагошке документације
  • Важност и сврха педагошке документације

30

дана: 1
бодова: 8

1500; За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.