Управљање пројектима из области заштите животне средине

Каталошки број програма: 820  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Јованка Дакић, Мастер инжењер технологије , ЈКП „Хигијена„ Панчево; Љиљана Јанковић, Дипломирани физичар за примењену физику,, ОШ ,, Бранко Радичевић„, Панчево; Јованка Вићентић, Мастер инжењер технологије, ТШ „23. мај„ Панчево;

Јованка Дакић, Мастер инжењер технологије , ЈКП „Хигијена„ Панчево; Љиљана Јанковић, Дипломирани физичар за примењену физику,, ОШ ,, Бранко Радичевић„, Панчево; Јованка Вићентић, Мастер инжењер технологије, ТШ „23. мај„ Панчево;

природне науке

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за иноват. приступ развијању ученичких пројеката из области зашт. жив.сред.У решавању изабраних уочених проблема, управљањем пројектом повезују се садржаји наставних предмета прир. наука са садржајима из области заш.жив.сред.

Упознавање са процесом и принципима пројектног приступа у раду са ученицима. Комуникационо, методолошко и организационо оснаживање наставника за имплементацију методе пројекта у оквиру свих делова школског програма у редовној, изборној настави као и ваннаставним активностима. Уочавање предности и недостатака модела поступања са материјалима и облицима енергије уз разумевање концепта образовања за одрживи развој у локалним условима. Развијање сопствене одговорности појединаца у унапређењу и очувању животне средине. Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе и заједнице на унапређењу квалитета живота, здравља људи и заштите животне средине и природних ресурса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Уводне активности2. Основни проблеми животне средине у нашим условима3. Одељењски пројекат 4. Управљање пројектним циклусом5. Пројекат уштеде енергије у школама6. Искоришћење материјала из отпада7. Заштита животне средине уз активно учешће јавности8. Евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по групи,када је Регионални центар (РЦ) организатор обуке износи:надокнада предавачима 30.000 дин. (порези и доприноси нису урачунати).РЦ обезбеђује простор,опрему и технику,материјал за рад,CD са садржајима обуке и материјалима намењеним раду са учесницима,уверење о савладанoј обуци за учеснике, путне трошкове,смештај са исхраном за предаваче,освежење и ручак за учеснике.У случају комерцијалне реализације програма,организатор обезбеђује све што и РЦ, укупна цена по групи јe 60.000,00.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Панчево Јованка Дакић, Љиљана Јанковић, Јованка Вићентић 30 3.86
2 Панчево Јованка Дакић, Љиљана Јанковић, Јованка Вићентић 27 3.87
3 Центар за стручно усавршавање Јованка Дакић, Љиљана Јанковић, Јованка Вићентић 23 3.88

Укупно учесника: 80 | Просечна оцена: 3.87