Унапређење здравствено-васпитних и психолошких компетенција запослених у образовању у време здравствених криза

Каталошки број програма: 327  

Не

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Подгоричка 4, Сомбор 25101, dekanat.pef@uns.ac.rs, 025412030, 025416461

Дејан Ђорђић, obuke.pef@uns.ac.rs, 025412030, 0631232918

Данијела Петровић, Доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у НС

Данијела Петровић, Доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у НС; Гордана Козодеровић, Доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у НС; Миона Богосављевић-Шијаков, Дипломирани биолог, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у НС; Миа Марић, Доктор наука, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у НС

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Формирање, развој и унапређење компетенција свих учесника у васпитно-образовном процесу у домену телесног и менталног здравља, како деце, тако и учесника лично, и то предоминантно утилизацијом радионичарских активности.

-Унапређење знања о најчешћим респираторним и цревним инфективним болестима, о масовним незаразним болестима, као и о најчешћим здравственим проблемима код деце -Конструктивна примена радионичарских активности у развијању профилактичких мера код деце (практиковање понашања која доприносе очувању здравља, развијање адекватних ставова и навика према здрављу...) -Едукација о предузимању мера и поступака код неких изненадних здравствено захтевних ситуација у којима се деца могу наћи (крварења, преломи, несвестице, епилептични напади...) -Унапређење знања о типичним психолошким реакцијама приликом суочавања са здравственим кризама и развијање компетенција у домену очувања сопственог менталног здравља и пружања психолошке подршке деци

Програм ће се реализовати постепено, тако да свака наредна активност инкорпорира и рекапитулира стечено знање и вештине из претходних етапа. Кроз радионице процењиваће се и усмеравати њихово самопроцењивање, уз рефлексију, размену мишљења у групи, решавање проблема и сл. што ће допринети: унапређењу нематеријалних личних исхода полазника, унапређењу критичког промишљања о обрађеним темама, развој нових и унапређивање постојећих знања и вештина из домена телесног и менталног здравља, и њих и деце (масовне заразне/незаразне болести, развијање и оснаживање резилијентности и спремности за суочавање са различитим изазовима које носе непознате и изненадне здравствене претње, стицање знања о поступцима током честих здравствених проблема код деце).

  • 1. дан
    • Унапређење здравствено-васпитних компетенција из домена инфективних болести
    • Унапређење здравствено-васпитних компетенција из домена масовних незаразних болести
    • Најчешћи здравствени проблеми код деце и усвајање различитих поступака и мера пружања прве помоћи
    • Унапређење психолошких компетенција у домену суочавања са здравственим изазовима и кризама

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500,00 динара. Спецификација трошкова је следећа: 150,00 дин. освежење за учеснике радионице 150,00 дин. креирање електронског анкетног упитника о примени стечених знања и вештина након обуке у пракси 300,00 дин. трошкови креирања материјала за радионице као и штампања/издавања сертификата о завршеној обуци 250,00 дин. трошкови институције организатора програма 1.650,00 дин. хонорари, пореске обавезе Путни трошкови реализатора програма нису укључени у цену.