„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Каталошки број програма: 221  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево; Славица Лужанин, Професор разредне наставе, ОШ "Филип Филиповић" Чачак

Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево; Славица Лужанин, Професор разредне наставе, ОШ "Филип Филиповић" Чачак

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања.

1.Подизање осетљивости учесника обуке за препознавање облика занемаривања и злостављања са фокусом на емоционално насиље и дугорочне и краткорочне последице на развој деце 2.Унапређење постојећих знања учесника обуке да у изгледу и понашању деце уоче скривене индикаторе занемаривања. 3.Ремоделовање ставова и стереотипа учесника обуке који ометају препознавање и деловање на заштити деце 4.Унапређење знања учесника обуке о последицама занемаривања и злостављања на понашање и постигнуће деце,са циљем да се уз боље разумевање деце и адекватније реаговање пружи подршка и превенира додатна виктимизација деце у колективу. 5.Увид у предности трансдисциплинарног приступа у решавању проблема занемарвивања и злостављања деце и унапређење праксе.

Полазници обуке развили вештине за препознавање знакова упозорења који указују на присуство занемаривања и злостављања деце.Детектују прикривене индикаторе и функционално предузимају мере заштите деце. Боље разумеју краткорочне и дугорочне последице злостављање и занемаривања на развој деце.Освестили су како ова искуства обликују функционисање деце у колективу и њихова образовна постигнућа.Правовремено интервенишу и тако спроводе брзу рану, свеобхватну интервенцију на заштити деце. Такође доприносе сигурности, подизању успеха и бољој интеграцији деце у колективу.Разумеју значај трансдисциплинарног приступа у решавању проблема З/З и квалитетеније користе ресурсе - институције укључене у живот деце и породицу.

  • 1. дан
    • Невидљиви знаци – видљиве последице
    • Социјални и емоционални развој као предиктор адаптације(на вршњачко окружење)деце различитог узраста
    • Индикатори за препознавање облика занемаривања и злостављања
    • Примена трансдистиплинарног приступа у заштити детета од занемаривања и злостављања уО.В.институцији

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000 рсд . Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Светлана Дражовић, Соња Јаћовић 15 3.95
2 Eкономско-трговинска школа, Краљево, Доситејева 46 Светлана Дражовић, Славица Лужанин 23 3.96
3 ОШ "Филип Филиповић", Чачак Светлана Дражовић, Соња Јаћовић 19 3.98
4 Дом ученика Краљево, Карађорђева 262, Краљево Светлана Дражовић, Славица Лужанин 29 3.9
5 Гимназија Ивањица, 13.септембар 58, Ивањица Светлана Дражовић, Соња Јаћовић 30 3.93
6 ОШ Сретен Лазаревић, 194, Прилике Соња Јаћовић, Славица Лужанин 23 3.99
7 ОШ „Душан Јерковић“ , Костојевићи Светлана Дражовић, Соња Јаћовић 28 3.88

Укупно учесника: 167 | Просечна оцена: 3.94