Управљање пројектима из области заштите животне средине

Каталошки број програма: 920  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Јованка Дакић, Мастер инжењер технологије, ЈКП „Хигијена“ Панчево; Љиљана Јанковић, Дипл. физичар за примењену физику, ОШ ,, Бранко Радичевић“, Панчево; Јованка Вићентић, Мастер инжењер технологије, ТШ „23. мај“ Панчево

Јованка Дакић, Мастер инжењер технологије, ЈКП „Хигијена“ Панчево; Љиљана Јанковић, Дипл. физичар за примењену физику, ОШ ,, Бранко Радичевић“, Панчево; Јованка Вићентић, Мастер инжењер технологије, ТШ „23. мај“ Панчево

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање наставника за иновативни приступ развијању ученичких пројеката у области заштите животне средине.Решавају се проблеми.Кроз управљање пројектом повезују се садржаји наставних предмета прир.наука са садржајима у области зашт.жив.средине

Упознавање са процесом и принципима пројектног приступа у раду са ученицима. Комуникационо, методолошко и организационо оснаживање наставника за имплементацију методе пројекта у оквиру свих делова школског програма у редовној, изборној настави као и ваннаставним активностима. Уочавање предности и недостатака модела поступања са материјалима и облицима енергије уз разумевање концепта образовања за одрживи развој у локалним условима. Развијање сопствене одговорности појединаца у унапређењу и очувању животне средине. Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе и заједнице на унапређењу квалитета живота, здравља људи и заштите животне средине и природних ресурса.

Учесници обуке ће бити оспособљени за сагледавање и решавање проблема из области заштите животне средине и одрживог развоја применом методе пројекта.Полазници ће бити оспособљени да повезују наставне садржаје предмета природних наука са садржајима из области заштите животне средине на основама одрживог развоја и да уз међупредметни приступ кроз управљање пројектима повезују наставне садржаје више предмета са локалним проблемима, зарад промене навика и развоја свести у области заштите животне средине

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Основни проблеми животне средине у нашим условима
  • Пауза
  • Одељењски пројекат
  • Управљање пројектним циклусом
  • Пауза
  • Пројекат уштеде енергије у школама
  • Искоришћење материјала из отпада
  • Пауза
  • Заштита животне средине уз активно учешће јавности
  • Евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по групи,када је РЦ Смедерево организатор обуке:надокнада предавачима 30.000,00(порези/доприноси нису урачунати).РЦ обезбеђује простор,опрему,технику,материјал за рад,CD са садржајима обуке и материјалима намењеним раду са учесницима,уверење о савладанoј обуци за учеснике,путне трошкове и смештај са исхраном за предаваче,освежење и ручак за учеснике.У случају комерцијалне реализације програма,организатор обезбеђује све што и РЦ, укупна цена по групи је 60.000(2.000,00 по учеснику)