Монетарна политика и пословна политика банака – актуелни изазови и нови трендови

Каталошки број програма: 916  

Не

Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, 11000 Београд, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Драган Стојковић, nicef@ekof.bg.ac.rs, 0113021167, 0658432178, 0112622734

Велимир Лукић, доктор економских наука , Економски факултет у Београду; Светлана Поповић, доктор наука - економске науке, Економски факултет, Универзитет у Београду;

Велимир Лукић, доктор економских наука , Економски факултет у Београду; Светлана Поповић, доктор наука - економске науке, Економски факултет, Универзитет у Београду; Светозар Танасковић, мастер економиста, Економски факултет у Београду;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење професионалног капацитета наставника са циљем подизања квалитета наставног процеса, нивоа и употребљивости стеченог знања и сатисфакције ученика.

Испуњење општег циља програма проистиче из успешне интеграције три водеће идеје при конципирању програма: 1.) праћење еволуције матичне научне дисциплине, 2.) актуелизација излагања наставне материје кроз осврт на текућа збивања и 3.) провера стеченог знања ученика кроз решавање аналитичких проблема. Програм пружа: а.) стицање нових знања из области у којој се наставник усавршавао и њихову примену, б.) унапређење разумевања социјалне релевантности садржаја предмета, ц.) примену одговарајућих метода и техника рада са ученицима ради ефикаснијег усвајања знања, д.) модел инкорпорирања примера из свакодневног живота у наставни процес и потенцирање коришћења искуства ученика у њиховој анализи и е.) предлоге за подстицајно оцењивање ученика.

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данВођење монетарне политике у нормалним временима (Пауза 20 мин)Вођење монетарне политике у периоду финансијске и економске кризе (Пауза 60 мин)Анализа ризика у банкарском пословању (Пауза 20 мин)Управљање кредитним ризиком у банкама (Пауза 20 мин)Управљање каматним ризиком у банкама

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1990 дин. (у цену су укључени трошкови освежења за учеснике и радних материјала).