Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Каталошки број програма: 325  

Не

Црвени крст Србије, Симина 19-21, serbia@redcross.org.rs, 381113032115, 381113032127 , 381112634348

Ранко Демировић, ranko@redcross.org.rs, 0113032115, 38111628854599

Ранко Демировић, Дипломирани инжењер менаџмента, Црвени крст Србије; Јелена Вукосављевић, Мастер проф. физичког васпитања и спорта, ПУ „Baby palace Andjela“ Београд

Ранко Демировић, Дипломирани инжењер менаџмента, Црвени крст Србије; Јелена Вукосављевић, Мастер проф. физичког васпитања и спорта, ПУ „Baby palace Andjela“ Београд; Милица Јовановић, Master profesor tehnike i informatike, ОШ ,,Свети Сава''; Немања Александровић, Струковни медицински радиолог, Клинички центар Србије; Нина Васовић, Мастер васпитач у ПУ, Црвени крст Лепосавић; Бранка Капетановић, студент, Црвени крст Србије; Љуба Вукадиновић, Мастер психолог, Црвени крст Стари град; Иван Јовановић, студент, Црвени крст Србије; Филип Ројевић, Дипломирани аналитичар животне средине, ЈКП Београдски метро и воз; Борис Војинов, Струковни радни терапеут, Црвени крст Зрењанин; Далибор Секулић, Дипломирани менаџер безбедности, Пошта Србије; Милица Дука, Студент, Географски Факултет у Београду; Даница Клипа, Студент, Црвени крст Сомобор; Јелена Сладојевић, Струковни медицински радиолог, Клинички центар Србије ; Јелена Милић, Дипломирани учитељ, Црвени крст Војводине; Даница Мурганић, Дипломирани правник, Црвени крст Београд

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за спровођење мера превенције, смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода (поплаве, земљотреси, екстремни метеоролошки услови и др.) и других врста опасности (пожар и др.).

- Развијање свести циљне групе о потреби за применом мера које доприносе заштити у случају различитих врста несрећа. - Унапређење знања циљне групе о терминологији која се користи у овом програму на глобалном и националном нивоу. - Унапређење знања и вештина циљне групе о активностима и поступцима чијом имплементацијом се постиже превенција, смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности, а које доприносе заштити здравља и повређивања деце и других лица у школама и локалној заједници. - Развијање свести циљне групе о потреби и могућностима за унапређење знања и вештина деце у овој области које у случају несреће доприносе заштити њиховог здравља и превенцији повређивања.

Након успешно савладаног програм циљне групе ће : - Боље разумети потребу за применом адекватних мера које доприносе заштити здравља и превенцији повређивања. - На адекватан начин тумачити терминологију која се користи у овој области. - Унапредити постојећа и стећи додатна знања и вештине о мерама (активностима и поступцима) које доприносе личној заштити здравља и повређивања, као и деце и запослених у образовним установама, у случају несрећа и сличним ситуацијама. - Бити у могућности да унапреде знања и вештине деце из области превенције, смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непогода и других опасности.

 • 1. дан
  • Технички детаљи обуке, упознавање и циљеви обуке, повезивање планом и програмом у образовању
  • Формирање базе знања учесника - улазни тест знања
  • Пауза за учеснике
  • Потребе за мерема смањења ризика од елементарних непогода и других опасности.
  • Терминологија, стратешки и правни оквир смањења ризика и ублажавања последица од елементарних непого
  • Пауза за учеснике
  • Интегрисани систем заштите и спасавања, улога Црвеног крста Србије у ИСЗиС.
  • Пауза за ручак
  • Општа безбедност
  • Пауза
  • Заштита животне средине и климатске промене
  • Евалуација првог дана рада
 • 2. дан
  • Обнављање градива
  • Поплаве
  • Пауза
  • Пожари
  • Пауза
  • Опасности у домаћинству
  • Пауза за ручак
  • Земљотреси
  • Пауза
  • Клизишта и одрони
  • Евалуација другог дана рада
 • 3. дан
  • Обнављање градива
  • Безбедност на води
  • Пауза
  • Екстремни метеоролошки услови
  • Пауза за ручак
  • Вежбање уз природу
  • Пауза
  • Опасности од вулкана и цунамија
  • Формирање базе знања учесника - излазни тест знања
  • Евалуација целокупне обуке
  • Додела сертификата

30

дана: 3
бодова: 24

6.000 РСД по полазнику. У цену трошкова урачунати су трошкови ангажовања реализатора, трошкови амортизације опреме, израда и набавка материјала потребног за рад, кафе паузе, освежење и ужина за учеснике обучавања, трошкови обраде и издавања сертификата.