Припрема за час заснована на исходима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 698  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор

Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за планирање наставе засноване на исходима учења као носиоца квалитета иновативних модела образовног процеса.

Упознавање полазника са карактеристикама иновативних модела наставе. Разумевање разлика између традиционалних и иновативних модела наставе. Упознавање са улогама наставника и ученика у иновативним моделима наставе. Разумевање функције исхода учења у планирању наставе. Оспособљавање за дефинисање прецизних и мерљивих исхода различитих нивоа општости. Оспособљавање за употребу таксономија образовно-васпитних циљева као везе између когнитивних захтева садржаја и исхода. Уочавање везе између активности ученика на часу и различитих нивоа усвајања знања. Оспособљавање за операционализацију активности ученика и наставника на основу когнитивних захтева садржаја и исхода. Оспособљавање за израду сценариа/припреме за час на основу исхода.

Полазници ће знати карактеристике и начин реализације иновативних модела наставе. Полазници ће разумети улогу наставника у иновативној настави као креатора наставних ситуација за учење. Полазници ће разумети улогу ученика у иновативној настави као конструктора сопственог знања. Полазници ће формулисати прецизне исходе учења, различитог нивоа општости, на основу Блумове таксономије образовно-васпитних циљева. Полазници ће разумети везу између активности ученика на часу и различитих домена и нивоа усвајања знања. Полазници ће операционализовати активности ученика и наставника на часу, на основу когнитивних захтева садржаја и исхода учења. Полазници ће израдити припрему/сценарио за час засновану на исходима.

  • 1. недеља
    • Нове улоге наставника и ученика у иновативним моделима наставе заснованим на исходима учења
  • 2. недеља
    • Од когнитивних захтева садржаја до активности ученика, у сценариу часа усмереном на исходе учења

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бранкица Михајловић Илић, Наташа Џаковић 3 4
2 Бранкица Михајловић Илић, Наташа Џаковић 10 3.99
3 Бранкица Михајловић Илић, Наташа Џаковић 50 4
4 Бранкица Михајловић Илић, Наташа Џаковић 14 4

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 4