Наставник као иницијатор и координатор истраживачких активности које воде ка квалитетном пројекту

Каталошки број програма: 631  

Не

Ремонтни центар доо Ужице, Радничка 11, Ужице, office@remontnicentar.com, 031563070, 0641616580

Биљана Рајевац, office@remontnicentar.com, 031563070, 0641616580

Ивона Цветовски, Мастер професор језика и књижевности, Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта

Јелена Стојкановић, Мастер професор математике и рачунарства, Гимназија ,,Јосиф Панчић“ Бајина Башта; Рада Тадић, Мастер педагог, Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта

општа питања наставе

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција наставника за поучавање и учење кроз подстицање и усмеравање ученика на истраживачке активности и активности дизајнирања и спровођења пројекта.

Jачање вештина наставника за планирање, организовање и координисање истраживачких активности ученика,оснаживање наставника за припрему подстицајних материјала и увођење ученика у истраживачки рад,као и за помоћ ученицима при одабиру теме и проблема који ће да истражују,јачање компетенција наставника за усмеравање ученика у одабиру адекватне методе и технике прикупљ. података, помоћ при прикупљ, анализир и представљању резултата истраживања и документовању података, унапређење вештина наставника за помоћ ученицима у развоју пројектне идеје и конципирању нацрта пројекта, јачање вештина наставника за припрему учен. да одреде све фазе пројекта, оснаживање наставника за подстицање ученика да промовишу пројектне активноти и вреднују властити рад.

По завршеној обуци наставници ће бити оспособљени да: • планирају и организују истраживачке активности ученика • припреме материјал за подстицај који је у складу са темом коју ученици истражују • припремe ученике за истраживање (помогну им да открију шта им је познато, а шта непознато о проблему који истражују) • усмере ученике на релевантне изворе информација и одговарајуће методе и технике за прикупљање информација • развијају пројектну идеју ученика • спроводе ученике кроз одређивање свих фаза пројекта • документују податке истраживачког рада и пројектне наставе • развијају културу самовредовања рада код ученика

 • 1. дан
  • Подстицај за истраживачки рад / Избор проблема истраживања
  • Пауза
  • Истраживачке активности
  • Пауза
  • Дизајнирање пројекта /Промоција и евалуација рада на пројекту

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике.