Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Каталошки број програма: 629  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Милан Јевтић, Професор историје, Средња стручна школа Крагујевац; Славица Атанацковић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац; Биљана Антонијевић Савић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац

Милан Јевтић, Професор историје, Средња стручна школа Крагујевац; Славица Атанацковић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац; Биљана Антонијевић Савић, Професор разредне наставе, Основна школа Драгиша Луковић Шпанац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, и правилнa применa школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања кроз позитивну радну атмосферу .

Унапређивање компетенција запослених у образовању за правилну примену школскe легислативе. Оснаживање запослених у установи за смањивање броја пропуста и грешака у пракси кроз познавање правила и прописа. Јачање компетенција запослених у домену познавања Закона о основама система васпитања и образовања, Посебног колективног уговора ,правилника и осталих подзаконских аката. Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања. Пружање подршке запосленима у образовању и подстицање позитивне радне атмосфере.

Учесници су оспособљени да правилно разумеју своју улогу у васпитно образовном процесу, да правилно поступају, и да се према њима правилно поступа у складу са правним регулативама. Учесници знају како да адекватно комуницирају и решавају сукобе и да реагују у случају недоумица по питању својих права.

 • 1. дан
  • 1. Упознавање и план рада
  • 2. Законска и подзаконска акта која представљају оквир права и обавеза запослених у образовању
  • 3. Право на годишњи одмор, распуст и слободне дане
  • Пауза
  • 4. Лакше у теже повреде радне обавезе, дисциплински поступак
  • Пауза
  • 5. Технолошки вишкови и премештај на друго радно место и промена структуре
  • Пауза
  • 6. Правилници: Врста стручне спреме, норма наставника, Правилник о оцењивању.
  • 7. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
  • 8. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путни трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Мића Станојловић", Доситејева 3, Коцељева Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 30 3.96
2 ОШ "Мића Станојловић", Доситејева 3, Коцељева Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 30 3.95
3 OШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 27 3.95
4 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 27 3.98
5 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 19 3.92
6 Центар за стручно усавршавање Сомбор, Венац Радомира Путника 30, Сомбор Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 25 3.91
7 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 30 3.96
8 ШОСО "Видовдан", Моше Пијаде 31, Бор Милан Јевтић, Славица Атанацковић 30 3.94
9 ОШ "Свети Сава", Топоница Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 23 3.95
10 OШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац Милан Јевтић, Славица Атанацковић, Биљана Антонијевић Савић 21 3.88

Укупно учесника: 262 | Просечна оцена: 3.94