Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Каталошки број програма: 49  

Не

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Славица Павличевић, магистар, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија

Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ; Славица Павличевић, магистар, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање вештина примене метода и техника драмског васпитања у подизању свести о значају равноправности и толеранције на различитости, о препознавању манифестација различитих облика и заштите од дискриминације и вршњачког насиља.

- Едукација полазника за дијагностификовање вршњачког насиља (методичка процена облика и насиља кроз драмско изражавање); - обука за уочавање и откривање жртве, пасивних посматрача, насилника у вршњачком насиљу кроз моделе форум театра, театра слика,невидљивог театра, театра новина; - оспособљавање за ефикасније успостављање социјалних односа и социјалне интеракције на релацији ученик-ученик, ученик-наставник кроз драму као средства личног развоја и као метода учења и подучавања; - идентификовање улога свих актера који директно или индиректно учествују у процесу насиља-од послушности до одговорности применом драмских техника - дефинисање стратегије за повећање нивоа социјалне повезаности кроз етичке компоненте драмског васпитања.

Учесници ће бити оспособљени да: - Практично примењују алате за развијање концепције драмског васпитања и образовања; - Ефикасно имплементирају вештине драмског изражавања и технике комуникације које су (пред)услов за социјалну интераксцију; - Препознају и користе адекватне моделе реаговања на различите врсте социјалне дистанце које доводе до проблема унутар вршњачке заједнице; - Конструктивно уклањају ситуације у васпитно-образовној пракси које доводе до вршњачког насиља; - Функционално примењују алате у креирању компонената драме у наставним и ваннаставним активностима; - Схвате и развију активистички став према начелима драме као средству личног развоја и као методи учења и подучавања.

 • 1. дан
  • Дијагностииковање вршњачког насиља-измедју интеграције и дискриминације
  • Драмско изражавање-метод учења и поучавања
  • Драмско васпитање-од послушности до одговорности
  • Интерперсонални вршњачки конликти-улога васпитача у позоришном медију
 • 2. дан
  • Форум театар-техника драмске педагогије
  • Акциона компонентност васпитног саветовања
  • Морална аутономија у драмским компонентама-превенција вршњаћког насиља
  • Како саветодавни рад утиче на ормирање драмских превентивних компоннети

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3.500 динара. У цену су укључени радни материјал, освежење у паузама и сваки полазник добија матерјал са предавањима и примерима који се обрађују на обуци, као и матерјал за онлајн инструктивно-саветодавни рад и подршку у примени стеченог знања.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија васпитачко медицинских струковних студија, Ћирила и Методија 22, Крушевац Бисера Јевтић, Невена Јевтић Трифуновић 30 4
2 Osnovna škola "Živadin Apostolović" Trstenik Бисера Јевтић, Невена Јевтић Трифуновић 30 3.99
3 ОШ "Живадин Апостоловић" Трстеник Бисера Јевтић, Невена Јевтић Трифуновић 30 3.97

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.99