Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 701  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Златица Геров, мастер инжењер машинства, Техничка школа Књажевац

Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Златица Геров, мастер инжењер машинства, Техничка школа Књажевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење дидактичко-методичких знања и развијање професионалних компетенција полазника за примену методе пројекта у настави, дефинисање циљева пројекта, планирање, реализацију и оцењивање пројекта, у условима рада на даљину или непосредно.

Подстицање полазника на самопроцену, вредновање и усавршавање дидактичко-методичких знања. Развијање компетенција полазника за тематско планирање и интердисциплинарно повезивање целина. Развијање компетенција полазника за тимски рад. Развијање компетенција полазника за планирање, прилагођавање и примену одговарајућих наставних садржаја и материјала за учење. Развијање компетенција полазника за планирање и примену разноврсних и ефикасних наставних метода, усклађених са постављеним циљевима и исходима, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика/деце". Унапређивање компетенција за вредновање постигнућа ученика/деце за реализовани пројекат.

Наставници ће бити оспособљени за: - тематску и интердисциплинарну интеграцију ради реализације пројектне наставе, - усклађивање планова рада по питању динамике/времена реализације, - примену методичких поступака ефикасних у односу на изабране теме, - израду/одабир наставних материјала усклађених са предзнањима, способностима и сазнајним карактеристикама ученика, - тимски рад и корелацију у оквиру одељењских већа.

  • 1. недеља
    • Зашто баш пројектна настава
  • 2. недеља
    • Од идеје до пројекта

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 6 4
2 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 5 4
3 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 12 3.99
4 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 21 3.98
5 Наташа Јанкулоски, Златица Геров 5 4

Укупно учесника: 49 | Просечна оцена: 3.99