Успешно управљање одељењем - принципи и примери добре праксе

Каталошки број програма: 762  

Не

Стеван Сремац, Београд, Трг ослобођења 3, osstevansremac@gmail.com, 0113326580

Марина Копиловић, marinakopilovic@yahoo.com, 0113319123, 0637708889

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"

Марина Копиловић, Професор , ОШ "Стеван Сремац"; Зоран Перишић, Професор разредне наставе, ОШ "Стеван Сремац"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање капацитета наставника у основној школи за успешније управљање одељењем кроз планирање наставе и примену метода и техника рада које подразумевају индивидуализовани приступ и доприносе оптималној радној атмосфери у учионици.

Развијање свести о потреби подстицања кооперативних навика у раду, друштвено прихватљивих модела понашања и комуникацијских вештина; проширивање знања и вештина о примени метода и техника рада које подразумевају слојевитост развоја различитих аспеката и образовање ученика у целини; стицање знања и вештина за индивидуализовани приступ планирању часа кроз избор метода и техника рада прилагођених узрасту, потребама, интересовањима, различитим предзнањима и стиловима учења ученика, како сви могу да учествују и напредују у складу са својим способностима; оснаживање капацитета наставника за конструктивно решавање проблема дисциплине и типичних/атипичних педагошких ситуација у школи; сагледавање квалитета сопственог рада кроз размену идеја.

По завршетку обуке, учесници ће бити оспособљени да: - успешно развијају кооперативне навике и комуникацијске вештине код ученика, као и друштвено прихватљиве моделе понашања; - примењују методе и технике рада које подстичу развој различитих аспеката и образовање ученика у целини; - примењују моделе индивидуализоване наставе која је прилагођена узрасту, различитим способностима, потребама и интересовањима ученика; - препознају различите стилове учења и планирају наставу у складу са принципима ВАК теорије; - стварају оптимално позитивну радну атмосферу на часу; - успешнo решавају типичне и атипичне педагошке ситуације; - сагледају, вреднују и унапређују квалитет сопственог рада.

 • 1. дан
  • Хајде заједно да…
  • Час по мери ученика
  • Како то изгледа у пракси?
  • Шта нас и даље мучи – педагошке ситуације
  • Рефлексија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1200 динара по учеснику, бруто. У бруто цену су укључени порези и доприноси, услуге аутора/реализатора, трошкови амортизације опреме, потрошни и радни материјал, трошкови израде радних материјала за учеснике, и трошкови израде уверења о савладаној обуци програма стручног усавршавања.