Групни рад са применом веб алата

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 491  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Златица Геров, мастер инжењер машинства, Техничка школа Књажевац

Наташа Јанкулоски, , Техничка школа Књажевац; Златица Геров, мастер инжењер машинства, Техничка школа Књажевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање компетенција полазника за примену групног облика рада уз коришћење веб-алата и за подстицање ученика за активно учење уз помоћ веб-алата.

Упознавање учесника са предностима и недостацима појединих облика рада. Оспособљавање учесника за примену тематске наставе и групног рада. Оспособљавање учесника за појединачни и заједнички рад са веб алатима за сараднички рад. Оспособљавање учесника за синхрону и асинхрону дигиталну комуникацију. Оспособљавање учесника да стечена знања о коришћењу веб алата примене у контексту групног рада. Оспособљавање учесника за подстицање ученика/деце на сарадничко коришћење веб алата и на активно учешћа у изради наставних материјала. Оспособљавање учесника за проверу постигнућа ученика уз помоћ веб-алата.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - примењују различите облике рада, - примењују групни рад уз коришћење веб алата, - комуницирају и заједнички раде уз помоћ веб-алата, - израђују интерактивне слике, презентације и интерактивне лекције, - користе веб-алате: linoit, padlet, Kahoot, learningapps, google упитник, - практично прикажу ученицима поступак коришћења дигиталних алата и упуте их на сараднички рад путем истих.

  • 1. недеља
    • Интердисциплинарна настава и групни рад уз помоћ веб алата
  • 2. недеља
    • Методе aктивне наставе са употребом веб алата и праћење напредовања ученика у групном раду

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.