Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Каталошки број програма: 65  

Не

Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, Ужице, j.zunic@eunet.rs, 0641219997, 031510580, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031510180, 0641219997, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета

Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју; Јована Чањи Аранђеловић, мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS – Врање; Милена Димитријевић Томић, мастер учитељ, Удружење грађана NEXUS – Врање; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва; Јован Маринковић, дипломирани педагог, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Ана Јовановић, ликовни уметник, Центар за креативни развој – Књажевац; Александра Полић, инг. заштите животне средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Јелена Бишевац, професор интеркултуралности, ОШ "Светозар Марковић" Краљево

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Освешћивање и оснаживање запослених да превентивно делују, да препознају и адекватно реагују у ситуацијама кршења права на заштиту од насиља и дискриминације.

• Упознавање са појмом предрасуда и стереотипа, освешћивање механизама настајања, упознавање са начинима превазилажења. • Продубљивање знања о дискриминацији (упознавање са појмом, опасностима, њено препознавање, примери дискриминације у Образовно-васпитном систему; упознавање са механизмима превенције, реаговања и нивоима одговорности). • Упознавање са појмом, врстама насиља (разликовање облика насилног понашања према врсти и интензитету; препознавање актера који се укључују у решавање случајева насиља, зависно од интензитета; освешћивање начина превенције насиља у школи). • Значај мултисекторске сарадње у превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. • Оспособљавање за образовање ученика о механизмима заштите од насиља и дискриминације

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор

1. дан Дискриминација и насиље

30

дана: 1
бодова: 8

1. хонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 12.000,00 динара) укупно 24.000,00 динара 2. административни трошкови: 3000.00 динара по семинару 3. материјал, копирање прилога и сл. – 2000.00 динара по семинару 4. трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. могући трошкови преноћишта (1) у зависности од удаљености места реализације обуке 6. трошкови, ручка, освежења учесника семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ратко Вукићевић" Ул.Ратко Вулићевић 5 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.94
2 ОШ "Миле Дубљевић" Ул. Светог Саве, Лајковац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.89
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.93
4 ОШ "Вук Караџић" Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 26 3.97
5 Дом ученика средњих школа, Радоја Домановића 27 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.85
6 Дом ученика средњих школа, Радоја Домановића 27 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 29 3.95
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 26 3.91
8 Ђурђево Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.84
9 Дом ученика средњих школа, Крагујевац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 28 3.8
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Крушевац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 27 3.87
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Крушевац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.98

Укупно учесника: 316 | Просечна оцена: 3.9