Српски језик и књижевност – од науке до наставе.

Каталошки број програма: 836  

Не

Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб 34000 Крагујевац, cabfilum@kg.ac.rs, 034304270, 034500126,

Јелена Петковић, jelenapetkovic75@gmail.com, 034300770, 0658023282,

Милош Ковачевић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу;

Милош Ковачевић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Сања Ђуровић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Бојана Вељовић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Јелена Петковић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Владимир Поломац, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Милка Николић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Часлав Николић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Душан Живковић, доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу; Тамара Стојановић Ђорђевић, доктор педагошких наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Примена лингвистичких и књижевнотеоријских достигнућа у настави српског језика и књижевности оријентисаној на исходе.

Упознавање наставника са резултатима истраживања у лингвистици и науци о књижевности, као и са могућностима њихове примене у настави са циљем унапређивања ученичких компетенција из језика и књижевности. Упознавање и овладавање интердисциплинарним и интермедијским аспектима проучавања и наставе српског језика и књижевности. Превазилажење стереотипних приступа настави српског језика и књижевности, ослањање на савремене лингвистичке и књижевне теорије (после структурализма). Подстицање наставника на изучавање језичких проблема посредством литературе и поетичко-литерарних проблема посредством лингвистике.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данНастава морфологије српског језика усмерена на исходе.Настава синтаксе српског језика усмерена на исходе.Функционалностилистичке компетенције ученика.Историја српског језика у у наставној пракси.Дијалектологија у наставној пракси.2. данСтруктуралистичко и постструктуралистичко разумевање књижевног текста.Како превазићи херметична места у књижевности. Како у књижевном делу препознати изворишта за стваралачке активности ученика. Компаративни приступ у наставни књижевности. Игра као методички поступак у обради књижевног текста.

30

дана: 2
бодова: 15

Цена је 2000.00 динара по учеснику (две хиљаде динара). Ценом су обухваћени: котизацијски пакет за учеснике, трошкови штампања/снимања материјала за учеснике, освежење за учеснике.