Нови концепти у друмском транспорту

Каталошки број програма: 918  

Не

Висока техничка школа струковних студија Крагујевaц, Косовска 8, 34000 Крагујевац, office@vts.edu.rs, 034300990, 034381418, 034335213

Марко Маслаћ, marko.maslac@yahoo.com, 034333749, 0643369876,

Мирослав Божовић, доктор техничких наука, Висока техничка школа струковних студија;

Мирослав Божовић, доктор техничких наука, Висока техничка школа струковних студија; Тијана Иванишевић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Висока техничка школа струковних студија;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника средњих школа у области друмског саобраћаја и њихово упознавање са новим тенденцијама и трендовима у области друмског и градског транспорта и логистике.

Упознавање наставника са актуелним изазовима националног и међународног друмског транспорта у новим условима дефинисаним процесом придруживања Србије ЕУ. Посебна пажња посвећује се проблему функционисања транспортних система у градовима у светлу концепта одрживог развоја и управљања градски транспортним системима у таквим условима.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи

1. данОрганизације транспортних процеса и време рада возачаОперативно управљање и позиционирање возила током процесаМодели тржишта услуга у јавном градском превозу путникаОдрживи систем паркирањаТранзитни поступак у новим условимаГрадска логистика и регулаторне мере у саобраћају

30

дана: 1
бодова: 8

2 000 динара. Покрива трошкове материјала (презентације), употребе опреме, освежења у паузама.