ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА КАО ОБЛИК ПОДСТИЦАЈА КРЕАТИВНОСТИ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Каталошки број програма: 955  

Не

Удружење професора шпанског језика Србије, Страхињића Бана 62, apes.bgd@gmail.com, 0638777798

Марина Миловановић, marina.milovanovic011@gmail.com, 0112186807, 0638777798

Соња Пајић рођ. Хорњак, Доктор филолошких наука, ; Милена Радовановић, Магистар наука, 12.београдска гимназија, Гимназија С.М. у Јагодини; Маја Андријевић, Доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Соња Пајић рођ. Хорњак, Доктор филолошких наука, ; Милена Радовановић, Магистар наука, 12.београдска гимназија, Гимназија С.М. у Јагодини; Маја Андријевић, Доктор филолошких наука, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Усвајање знања, умења, вештина од стране наставника ради сагледавања његове улоге у свим фазама и типовима часова као и дидактичке функције примене интегративне наставе у настави шпанског као страног језика.

Педагошка оправданост примене наставних средстава и иновација. Оснаживање наставника да иста примени у планирању, припремању и реализовању интегративне наставе, да створи услове за значајно и позитивно учење повезујући садржаје свог предмета са другим, да буде спреман за тимски рад и преноси функционална знања, прати и вреднује сваку активност ученика подстичући креативност и унапређује квалитет рада кроз организацију ефикасног међупредметног повезивања. Истицање значаја примене интегративне наставе у млађим и старијим разредима основне и средње школе, као и осветљавање добрих страна овог иновативног модела.

Да наставник: -Усклађује своју праксу са иновацијама у образовању и васпитању - Планира рад водећи рачуна да садржај учини доступним ученицима (пријемчив, разумљив, интересантан) - Пажљиво планира примену различитих метода, техника и облика рада и доступних наставних средстава ради ефикасности интегративне наставе -Примењује разноврсне методичке поступке у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, садржајима наставног предмета, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика -Континуирано се стручно усавршава у области методике наставе и образовне технологије -Унапређује квалитет свог рада примењујући новостечена знања из области у којима се усавршавао (примена икт алата и Etwinning-а).

 • 1. дан
  • Појам интегративне наставе и значај примене интегративног приступа у наставној пракси
  • Пауза
  • Интегративна настава у подстицајној средини за учење страног језика 1.део
  • Пауза за ручак
  • Интегративна настава у подстицајној средини за учење страног језика 2.део
  • Пауза
  • Веб алатима до интегративне наставе
  • Панел дискусиja

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по учеснику, (надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјал, освежење)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Институт Сервантес, свечана сала Соња Пајић рођ. Хорњак, Милена Радовановић, Маја Андријевић 9 4

Укупно учесника: 9 | Просечна оцена: 4