Немачки за адолесценте

Каталошки број програма: 866  

Не

Удружење наставника немачког језика, Боре Продановића 15, 21000 Нови Сад, breual@gmail.com, 003810641870800, ,

Александра Бреу, breual@gmail.com, 0038124628000, 00381641870800,

Александра Бреу, магистар економских наука, Економски факултет Суботица;

Александра Обрадовић, магистар филолошких наука, Немачка школа Београд; Вирџинија Паску, , Филолошка гимназија, Београд; Катарина Кржељ, доктор филолошких наука, Филозофкси факултет Београд; Александра Бреу, магистар економских наука, Економски факултет Суботица;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Методичко – дидактичко усавршавање наставника немачког језика, упознавање са најновијим достигнућима и новинама у интерактивној настави страног језика заснованој на индивидуалним потребама ученика и новој улози наставника

. Адолесценти не припадају више групи деце, али ни одраслима. Ова група има своје специфичности као што су: недостатак концентрације, умор, заборавност, страх од говора пред друговима, досада, недостатак мотивације... које су изазване физичким пре свега хормонални развојем адолесцената. Највећи број ученика са учењем немачког језика почиње управо у том узрасту. Циљ су: - упознавање наставника са специфичностима групе адолесцената - указивање на нека решења за њихово укључивање у планирање наставе немачког језика. Највећа пажња се при томе обраћа избору тема и текстова, избору медија као и наставних метода нарочито код увежбавања вештине говора. - израда плана часа са применом обрађених метода

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данНемачки за адолесценте

20

дана: 1
бодова: 8

2500 динара У цену је урачунато: 1. надокнада за предаваче 2. послужење у паузама 3. фотокопије 4. путни трошкови за предаваче