ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Каталошки број програма: 46  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Иван Карадаревић, Професор филозофије-социологије, Друга крагујевачка гимназија

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Иван Карадаревић, Професор филозофије-социологије, Друга крагујевачка гимназија

васпитни рад

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за креирање сопствене личне професионалне и образовне филозофије на основама етике брижности (care ethics) ради адекватног постављања исхода учења и применe метода којима се они остварују.

Разумевање основних питања, тема, проблема и циљева филозофије образовања; препознавање значаја етике, њене примене у образовању и моралног понашања као конструкта школског етоса; диференцирање моралних принципа и уочавање компатибилности начела етике брижности са потребама савремене наставе и пожељног узајамног односа наставника и ученика; развијање способности уочавања и вредновања индивидуалних образовних потреба ученика, вештине самосталног и одговорног одабира исхода учења у складу са тим и примењивања метода учења на основама етике брижности у узајамно подстицајној атмосфери одељења; развијање способности формулисања личне професионалне филозофије образовања као саставног дела портфолија наставника.

Полазник програма након обуке: разуме основе филозофије образовања, етике и њихове међусобне зависности; препознаје свој преовлађујући стил образовно-васпитног рада у складу са правцима у филозофији образовања и основним моралним принципима; исказује позитивне ставове према начелима етике брижности и спреман је да их употреби у пракси; стекао је вештину да критички уочава и вреднује индивидуалне образовне потребе ученика и према њима формулише циљеве, исходе и методе свог рада; оспособљен је да креира општа начела свог рада у складу са усвојеном професионалном етиком и брижношћу према потребама ученика; усвојене вредности креативно формулише као есеј о својој личној образовној филозофији чиме употпуњава свој наставнички портфолио.

 • 1. дан
  • Уводни део
  • 1. Однос филозофије образовања и етике
  • Пауза за ручак
  • 2. Етичке дилеме у перспективи етике брижности
  • Пауза за освежење
  • 3. Образовне потребе, исходи и методе
  • Пауза за освежење
  • 4. Креирање сопствене професионалане филозофије
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путнии трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.