Елементи културе земље чији се језик учи као основа за међупредметну корелацију и интердисциплинарни приступ у настави

Каталошки број програма: 874  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Маријана Иличин , професор италијанског језика и књижевнос, ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда; Ивана Глигорин , професор енглеског језика и књижевности , ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда;

Маријана Иличин , професор италијанског језика и књижевнос, ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда; Ивана Глигорин , професор енглеског језика и књижевности , ОШ „Ђура Јакшић” Кикинда;

страни језик

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника за поучавање и учење кроз интердисциплинарни приступ, тематска настава као начин учења, увођење иновативних средстава, материјала и метода у настави страних језика са акцентом на међупредметну корелацију.

Елементи културе као неопходни део приликом учења и усвајања страног језика, развијање свести о међупредметној корелацији у савременој настави, стицање знања о техникама, средствима, материјалима и методама које олакшавају ученицима учење, оспособљавање за кориштење различитих наставних материјала у циљу лакшег и бољег учења и подизања мотивације код ученика, побољшање комуникације на часу, развој језичких вештина, примена CLIL методе, значај употребе мултимедијалних средстава у настави, прилагођавање постојећих дидаткичких материјала и задатака као и израда нових, ради стварања могућности за лакше, брже и учење на занимљивији начин.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данУВОД - ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП У НАСТАВИ, МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА, ТЕМАТСКА НАСТАВА, CLIL методПаузаСТРАНИ ЈЕЗИК/ИСТОРИЈА/ГЕОГРАФИЈА СТРАНИ ЈЕЗИК/ФИЗИКА/ХЕМИЈА/БИОЛОГИЈАПаузаСТРАНИ ЈЕЗИК/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/МУЗИЧКА КУЛТУРА/ЛИКОВНА КУЛТУРА/ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ/ФИЗИЧКО ВАСПТАЊЕ/ИСХРПаузаТЕМАТСКА НАСТАВАПаузаЕЛЕМЕНТИ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИХ ВРЕДНОСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА И КОРЕЛАЦИЈА ПРВОГ И ДРУГОГ СТПаузаРЕЗИМЕ И ДИСКУСИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

ЈЕДНОДНЕВНИ Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника 2.200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата,административни трошкови.У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора,уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, колико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Маријана Иличин , Ивана Глигорин 19 3.94
2 OШ "Свети Сава", Рударска бб, Суботинац Маријана Иличин , Ивана Глигорин 21 3.76
3 Гимназија "Ћуприја", Карађорђева 57 Маријана Иличин , Ивана Глигорин 30 3.84

Укупно учесника: 70 | Просечна оцена: 3.85