Настава математике усмерена на исходе - функционална знања, вештине и математичка писменост

Каталошки број програма: 423  

Не

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Александра Росић, предавач, ИТС; Jасна Благојевић, , Удруж. за развој савременог образовања Герундијум; Драгица Павловић Бабић, доктор наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Тања Њаради , , ОШ „Мирослав Антић“; Рале Николић, доктор математичких наука, Универзитет одбране, Војна академија

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за дидактичко-методско обликовање наставе по концепту: шта учимо, како закључујемо и како примењујемо научено, у складу са прописаним исходима, димензијама знања, нивоима сложености и димензијама когнитивних процеса.

Оспособљавање наставника за: садржајну и структурну анализу прописаних исхода наставе математике - хоризонтално, вертикално и међупредметно повезивање; анализу улоге различитих димензија знања (чињенично, концептуално, процедурално, метакогнитивно) у настави математике; структурирање и обликовање наставе математике у складу са димензијама когнитивних процеса (памтити, разумети, применити, анализирати, вредновати, стварати), према ревидираној Блумовој таксономији; функционално математичко описмењавање као основу за развијање способности примене математичких знања и вештина; одабир метода и дидактичко обликовање часа у складу са претходно наведеним.

Очекује се да ће наставници бити оспособљени да суптилније сагледају детаље нових програма наставе и учења, а посебно њихов концептуални оквир. При томе наставници ће бити оспособљени да у складу са постављеним исходима одабирају методе рада и дидактички обликују наставу тако да истовремено код ученика изграђују систем знања, систем вештина, математичку и критичку писменост, као и различите способности примене наученог. Такође, наставници ће развијати способности креирања наставе и задатака који се ослањају на когнитивне (и метакогнитивне) способности ученика, интелектуални и културолошки сензибилитет ученика, као и на интересовања ученика.

 • 1. дан
  • Димензије знања у исходима наставе математике – чињенице, процедуре, концепт и метакогниција
  • Нивои сложености и димензије когнитивних процеса у задацима и исходима наставе математике
  • Радионица: Димензије знања и димензије когнитивних процеса у исходима и задацима
  • Методско обликовања наставе према исходима, нивоима, димензијама знања и когнитивним процесима
  • Дискусија о обрађеним темама, уз освежење
  • Когнитивни процеси као инструменти математичког описмењавања
  • Радионица: Писање припреме, креирање задатака и наставних материјала, према садржајима програма
  • Презентовање радова из радионице, дискусија
  • Тест за проверу успешности реализације, попуњавање анкете ЗУОВ-а

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 у ОШ „ IV краљевачки батаљон“, Краљево Синиша Јешић, Тања Њаради 16 3.99
2 ОШ „ IV краљевачки батаљон“, Краљево Jасна Благојевић, Рале Николић 25 3.94

Укупно учесника: 41 | Просечна оцена: 3.97