Реализација спиралног Наставног програма биологије у основној школи

Каталошки број програма: 727  

Не

Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића 3, info@pmf.uns.ac.rs, 0214852699

Вера Жупанец, vera.zupanec@dbe.uns.ac.rs, 0214852699, 0642413816

Тијана Прибићевић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Вера Жупанец, Доктор наука–методика наставе биологије, УНС, Природно-математички факултет; Тихомир Лазаревић, Доктор наука–методика наставе биологије, УНС, Природно-математички факултет

Тијана Прибићевић, доктор наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Вера Жупанец, Доктор наука–методика наставе биологије, УНС, Природно-математички факултет; Тихомир Лазаревић, Доктор наука–методика наставе биологије, УНС, Природно-математички факултет

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање методичких компетенција наставника биологије за ефикасну реализацију спиралног Наставног програма биологије у основној школи, едукацијa за успешну реализацију наставе биологије и остваривање циљева и исхода и међупредметних компетенција.

Акценат наставе биологије према спиралном моделу Наставног програма је на разумевању концепата разноврсности живог света и његовог значаја за природу и човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се успостављају у природи. Отуда реализација овог семинара има следеће специфичне циљеве: – обука наставника биологије за операционализацију исхода наставе биологије на примерима конкретних наставних садржаја; – обука наставника биологије за дидактичко обликовање наставних материјала који треба да омогуће самостално стицање знања ученика и – подстицање наставника да користе иновативне моделе наставе у реализацији новог програма биологије у основној школи (проблемску наставу, интегративну наставу, наставу уз подршку рачунара).

Оспособљеност наставника биологије за успешну реализацију новог/спиралног Наставног програма биологије у основној школи унапређењем њихових стручних и дидактичко-методичких компетенција. Оспособљеност наставника биологије за подучавање ученика иновативним моделима наставе и пружање подршке ученицима у учењу. Оспособљеност наставника за примену различитих извора знања у настави биологије, израду наставних материјала за реализацију креативне наставе биологије усмерене на активности ученика и развијање њихових међупредметних компетенција (повезивањем садржаја природних наука).

 • 1. дан
  • Спирални модел наставних програма биологије у основној школи
  • Компаративна анализа наст. програма биологије за основну школу у Р Србији и земљама Европске уније
  • Кафе пауза
  • Реализација спиралног модела Наставног програма билогије применом иновативних модела наставе
  • Пауза за ручак
  • Методичко обликовање часова и дидакт. материјала за реализацију биол. садржаја на иновативан начин
  • Кафе пауза
  • Завршна реч реализатора семинара и његова евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 4.000,00 динара и она укључује: мултимедијални CD са презентацијама теоријских предавања, дидактичкум материјалима који ће се користити на обуци у практичном делу приказа реализације часова биологије иновативним моделима наставе, освежење и ручак за полазнике семинара.