Знањем до безбедности у саобраћају

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 61  

Да

Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, Пастерова 14/11, upis.ks@gmail.com, 0603020748

Горан Јовишић, upis.ks@gmail.com, 0603020748, 0603020748

Игор Ивашковић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Саобраћајни факултет универзитета у Беог; Дејан Чупић, Магистар економских наука, Основна школа „Десанка Максимовић“, Ниш,

Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Александар Поповић, Мастер професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић“ Крушевац; Игор Ивашковић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Саобраћајни факултет универзитета у Беог; Дејан Чупић, Магистар економских наука, Основна школа „Десанка Максимовић“, Ниш,

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање компетенц за подршку развоју личности детета и ученика и у непоср. раду са децом кроз развијање свести о потреби сталног промовисања знања, вештина и ставова потребних за превенцију опасности и смањење угрожености деце и младих у саобраћају.

Упознавање са правилима безбедног понашања у саобраћају. Унапређење ставова о безбедном учешћу у саобраћају. Подизање свести о важности правилног и прописног и безбедног учешћа свих учесника у саобраћају, а посебно о заштити деце и младих од опасности у саобраћају. Развијање знања и вештина о поступцима у ситуацијама када се остали учесници у саобраћају не понаша прописно и безбедно. Развијање техника и метода за избегавање конфликата у саобраћају. Упознавање са поступцима и процедурама у случају нежељених догађаја и околности у саобраћају. Развијање вештина васпитача и наставника за саветовање родитеља, ученика и других лица о безбедном учествовању у саобраћају.

Већа заступљеност тема везаних за безбедно учествовање у саобраћају у образовно васпитном раду. Примена ових програма у извођењу наставе треба да омогућу наставницима да спознају начин и могућности утицаја корелације својих предмета са предметом безбедност саобраћаја и њихов ефекат на ученике. Развијање методичких знања и вештина за рад са децом и ученицима у циљу развоја функционалних знања, вештина и ставова. Спосбност имплементације и реализације елемената планова и програма у домену саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама, основним и средњим школама у Републици Србији.

 • 1. недеља
  • Улога школе у систему саобраћајног образовања и васпитања према ЗОБСу
 • 2. недеља
  • Како заштитити децу и младе у саобраћају
 • 3. недеља
  • Реализација часа и план реализације часа
 • 4. недеља
  • Промоција развијања саобрааћјне културе
  • Завршни сусрет - евалуација

30

недеља: 4
бодова: 32

5.000,00 динара, са плаћеним хонорарима реализатора, порезим и доприноси за хонораре, путни трошкови реализатора, зазавршни сусрет

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младен Јовановић, Александар Поповић, Игор Ивашковић 29 3.9
2 Младен Јовановић, Александар Поповић, Игор Ивашковић 28 3.87
3 Игор Ивашковић, Дејан Чупић 19 3.92
4 Младен Јовановић, Александар Поповић, Игор Ивашковић 28 3.86

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.89