Еволуциона теорија у пракси

Каталошки број програма: 785  

Не

Природно-математички факултет Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовић 3 Нови Сад, dekan@pmf.uns.ac.rs, 021455630, ,

Весна Миланков, vesna.milankov@dbe.uns.ac.rs, 0214852671, 0641568569,

Весна Миланков, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет Нови Сад ;

Весна Миланков, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет Нови Сад ; Јасмина Лудошки, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет Нови Сад; Љубинка Француски Марчетић, доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Борислав Бањац, доктор биотехничких наука, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Н;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања из области еволуционе биологије применљивих у природно-математичким, техничко-технолошким и друштвено-хуманистичким наукама

Стицање сазнања и разумевања о примени: -протока гена у оплемењивању врста, интерспецијској хибридизацији, ширењу резистентних гена, интрогресији; - мутација у еволуцији резистентости на микробиолошке инсектициде и антибиотску резистентност; -природне селекције у еволуционој медицини; -ефекта оснивача и проласка популације кроз уско грло на географску дистрибуцију генетичких обољења код људи; -еволуционих механизама у конзеравионој биологији и агроекономији (еволуциона агроекологија); -еволуционих механизама и процеса у психологији (еволуциона психологија), социологији (еволуциона социологија) и економији (еволуциона економија) и политичкој економији; -Еволуционе теорије игара у друштвеном и социолошком окружењу.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. данПрактична примена еволуционих принципа и механизама у биолошком окружењуПрактична примена еволуционих принципа и механизама у техничко-технолошком и социјалном окружењу2. данЕволуциона теорија игараПрактична примена Еволуционе теорије игара у друштвено-хуманистичким наукама

25

дана: 2
бодова: 16

8000 дин по учесници(ку): трошкови израде штампаног радног материјала за учеснице(ке); цд-ром са материјалом коришћеним током обуке за учеснице(ке); трошкови израде уверења о похађању курса за учеснице(ке); трошкови за освежења на паузама током курса; надокнада за реализаторе.