Истраживачки задаци у настави српског језика и књижевности у контексту међупредметне и унутарпредметне корелације усмерене на исходе

Каталошки број програма: 926  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436

Оливера Радуловић, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Јелена Журић, доктор наука, ИП „Едука“

Драгољуб Перић, доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Оливера Радуловић, Доктор књижевних наука, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Милан Громовић, мастер, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; Јелена Журић, доктор наука, ИП „Едука“; Биљана Мичић, магистар филолошких наука, Гимназија Лесковац; Оливера Крупеж, доктор наука, ОШ „Милица Павловић” Чачак

српски језик и књижевност

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање знања и вештина наставника за креирање истраживачких задатака у настави српског језика и књижевности у контексту унутарпредметне и међупредметне корелације усмерене на исходе.

Продубљивање знања и вештина наставника у креирању и примени истраживачких задатака у настави српског језика и књижевности. На конкретним примерима упућује се на незаобилазну и драгоцену улогу ваљано припремљених истраживачких задатака у контексту унутарпредметних и међупредметних повезивања наставних садржаја, усмерених на исходе. Подршка наставницима у сагледавању предности и добробити развијања истраживачких потенцијала ученика, стицања компетенција за самостално и сарадничко учење, неговања логичког и критичког мишљења и креативности. Оспособљавање наставника за употребу и одабир адекватне стручне и методичке литературе.

Очекује се: да ће наставници бити оспособљени и охрабрени за примену истраживачких методичких модела тумачења књижевног текста у контексту унутарпредметне и међупредметне корелације, усмерених на исходе; да ће бити мотивисани како за самостално тако и за тимско даље истраживање у оквиру ове теме и за размену идеја и практичног искуства; да ће у даљем раду са ученицима, путем неговања активног учења кроз функционално и сврсисходно осмишљене истраживачке задатке подстицати развој функционалних знања ученика, њихових вештина и ставова, са оријентацијом на компетенције и исходе.

 • 1. дан
  • Увод. Истраживачки задаци у настави српског језика и књижевности: теорија и наставна пракса
  • Пауза
  • Истраживачки задаци у обради дела из усмене књижевности
  • Пауза
  • Истраживачки задаци у обради ауторских лирских дела
  • Пауза
  • Истраживачки задаци у обради ауторских епских и драмских дела
  • Пауза
  • Креирање истраживачких задатака на примерима одабраних текстова и групна израда презентација: а) при
  • Пауза
  • Резиме, дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 (+ путни трошкови реализатора) Умножени материјал за полазнике семинара: текстови предавања, радни материјал за радионице, презентације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак Оливера Радуловић, Милан Громовић, Јелена Журић, Оливера Крупеж 15 3.96

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.96