Геометријска и таласна оптика кроз експерименте

Каталошки број програма: 782  

Не

Природно-математички факултет, Вишеградска 33, Ниш, pmfinfo@pmf.ni.ac.rs, 018224492, , 018533014

Даница Добросављевић, pmfinfo@pmf.ni.ac.rs, 018224492, 0638499773, 018533014

Љубиша Нешић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Саша Гоцић, доктор физичких наука, ПМФ Ниш;

Љубиша Нешић, доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Саша Гоцић, доктор физичких наука, ПМФ Ниш; Драган Радивојевић, дипломирани физичар, ПМФ Ниш;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Продубљивање постојећих знања из Оптике и усвајање нових метода за њихово презентовање ученицима кроз извођење одабраних демонстрационих огледа и лабораторијских вежби из Оптике.

Оспособљавање полазника за појачану примену огледа у настави оптике. Правилан избор огледа који је у фукнцији увођења кључних појмова на датом часу. Разјашњавање „спорних„ или недовољно јасних огледа уз додатан осврт на начин како их приближити ученицима млађих разреда.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данИсторијски развој оптикеДемонстрациони експерименти из оптикеЛабораторијски експерименти из геометријске и таласне оптике

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара Сем надокнаде реализаторима у цену је укључена: набавка потрошног материјала, накнада за радне материјале и трошкови освежења.