Адекватност у комуникацији у образовно васпитном раду

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 94  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Катарина Станић, дипломирани психолог, Машинска школа „Радоје Дакић„ Београд;

Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Катарина Станић, дипломирани психолог, Машинска школа „Радоје Дакић„ Београд;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање запослених у образовању за испољавање вишег нивоа (само)поштовања у комуникацији, на социјално адекватан начин, у циљу успостављања и развоја конструктивних интерперсоналниих односа и успешне сарадње са свим актерима у об.-васпитном раду

• Усавршавање знања: Разликовање основних стилова комуникације; Препознавање, разумевање и прихватање асертивног стила у комуникацији као најадекватнијег начина за успостављање и одржавање конструктивних интерперсоналних односа; Редуковање препрека за асертивну комуникацију; • Унапређивање вештина за: препознавање манипулације и давање адекватног одговора; како упутити и примити критику и похвалу на адекватан начин; успостављање контроле над деструктивним емоцијама и унапређивање адекватног понашања у различитим ситуацијама у образовно-васпитном раду; • Развијање позитивног става за примену знања и вештина у сарадњи са свим актерима/партнерима у образовно-васпитном раду

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаСтилови комуникације2. недељаВештине асертивне комуникације и емоционална писменост3. недељаОстваривање конструктивне сарадње са свим актерима/партнерима у образовно-васпитном (ОВ) раду

30

недеља: 3
бодова: 24

Цена за групу од 30 полазика је 75000 динара (по полазнику 2500 динара) бруто. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.