Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Каталошки број програма: 304  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Марија Милинковић, obuke@pedagog.rs , 0668013246, 0668013246

Наташа Симић, др (доктор психолошких наука), Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Невена Живковић, Маст.проф.пред.наст. Спец.струк.мед.сест, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Емина Никочевић, Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

Наташа Симић, др (доктор психолошких наука), Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Невена Живковић, Маст.проф.пред.наст. Спец.струк.мед.сест, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Емина Никочевић, Дипл. екон., Спец. струк. мед. сест. , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање учесника за промовисање здравих животних стилова међу децом/ученицима кроз разноврсне активности у васпитнообразовном раду

Упознавање учесника са димензијама здравља, аспектима здравих животних стилова и њиховим импликацијама на психофизички развој деце Освешћивање значаја улоге запослених у васпитању и образовању у промоцији здравих животних стилова код деце Упознавање са примерима добре праксе промоције здравих животних стилова у васпитнообразовном контексту Оснаживање за препознавање начина на које учесници у свом васпитнообразовном раду у сарадњи са колегама, родитељима и заједницом могу промовисати здраве животне стилове, уважавајући специфичности контекста и деце Оснаживање учесника за улогу здравственог васпитача и унапређивање вештина планирања и реализовања активности којима ће код деце развијати одговоран однос према здрављу и хумане вредност

Учесници ће бити у стању да: - Опишу димензије здравља и аспекте здравих животних стилова и укажу на њихове импликације за децу - Аргументују значај улоге запослених у васпитнообразовним институцијама у развијању одговорног односа према здрављу и промоцији хуманих вредности међу децом - Препознају и критички разматрају садржаје и активности кроз које могу да промовишу здраве животне стилове међу децом -Својим понашањем/ примером подстичу децу, колеге и родитеље да бирају здраве животне стилове -Ослањајући се на научна сазнања и специфичности контекста и деце са којом раде и сарађујући са колегама, родитељима и локалном заједницом, осмисле и реализују активности промоције здравих животних стилова

 • 1. дан
  • Уводна активност
  • Здравље – дефинисање појма
  • Пауза
  • Исхрана као предиктор здравља
  • Значај личне хигијене у очувању здравља
  • Пауза
  • Сан, физичка активност и стрес
  • Појединац и заједница – Значај хуманих вредности
  • Пауза
  • Начини промоције здравих животних стилова у васпитнообразовном раду
  • Рефлексија, евалуација и давање завршног задатака

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по полазнику - радни и потрошни материјал на семинару, слања предрачуна/рачуна и стављање на Централни регистар фактура, путни трошкови за водитеље, смештај по потреби, хонорари за водитеље, израда штампаних уверења и дистрибуција на адресе школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ,,ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА” МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 169, ОБРЕНОВАЦ Наташа Симић, Невена Живковић 17 3.97
2 Медицинска школа „Надежда Петровић“, Наде Димић 4, Београд (Земун) Наташа Симић, Невена Живковић 25 3.88
3 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац”, Краља Петра Првог 64, Свилајнац Невена Живковић, Емина Никочевић 18 3.9
4 Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац”, Краља Петра Првог 64, Свилајнац Наташа Симић, Невена Живковић 25 3.93
5 Електротехничка школа „Земун”, Наде Димић 4, Београд Наташа Симић, Невена Живковић 29 3.94

Укупно учесника: 114 | Просечна оцена: 3.92