Оцењивање у школама, једноставно, а квалитетно

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1143

да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Станиша Бањанин, Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши

Станиша Бањанин, Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши

П3

К1, К2, К3, К4

Унапредити квалитет и објективност оцењивања у образовно-васпитним установама.

Упознати полазнике са методологијом оцењивања кроз примену Правилника о оцењивању и кроз давање примера добре праксе.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Васпитач у предшколској установи. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора.

1. Правилник о оцењивању. 2. Како да правилно применимо формативно оцењивање. 3. Примери добре праксе са часова презентација продуката. 4. Елементи вредновања током часа. 5. Сумирање, завршна реч, подела и тумачење материјала намењеног полазницима, евалуирање стеченог знања на обуци упитником, евалуирање обуке и водитеља.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

да

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).