ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Каталошки број програма: 26  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

SUSAN CAROLL KEISTER, Мастер педагогије, Fetzer Institute, Kalamazoo, Michigan, USA

Борислава Максимовић, -, - ; ВЕСНА ПЕТРОВИЋ УРОШЕВИЋ , седми степен стручне спреме, Градска општина Звездара, Београд; СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ, седми степен стручне спреме, /

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање васпитног и превентивног утицаја школе oснаживањем запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика; промоција здравих стилова живота, превенција негативног и развој одговорног понашања ученика

- Унапређивање компетенција запослених у образовању за развијање социјално-емоционалних вештина код деце и младих, за прихватање позитивних вредности, ставова и понашања током периода адолесценције и превенцију злоупотребе психоактивних супстанци и других облика ризичног понашања у складу са Међународним стандардима превенције; - Стицање знања о примени иновативних облика рада којима се подстиче развој самосвести, управљања собом, свести о социјалном окружењу, вештина успостављања и одржавања позитивних односа и вештина одговорног доношења одлука; - Усвајање практичних техника које унапређују комуникацију и позитивне вршњачке утицаје и јачају заједништво у одељењу; - Јачање лидерске улоге наставника у одељењу;

Учесници ће бити оспособљени - да примењују технике и стратегије подучавања које подстичу развој социјалних и емоционалних компетенција; - да током рада са ученицима, кроз наставу, ваннаставне активности и улогу одељењског старешине подстичу и јачају њихово самопоуздање, поштовање других, здраво доношење одлука; - да реализују превентивни рад са ученицима у складу са Стручним упутством за планирање превенције употребе дрога код ученика (Мин.просвете, науке и технолошког развоја) и Међународним стандардима превенције; - да ученицима пруже адекватне информације о утицају дувана, алкохола и других психоактивних супстанци на њихов живот; - да оснаже своје ученике да се супротставе притисцима да се ове супстанце користе

 • 1. дан
  • Тема 1: Увод у програм
  • Тема 2: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценције
  • ПАУЗА
  • Тема 2: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценције-наставак
  • ПАУЗА
  • Тема 3: Градимо самопоуздање и вештине комуникације
  • ПАУЗА
  • Тема 3: Градимо самопоуздање и вештине комуникације-наставак
 • 2. дан
  • Тема 4: Позитивно управљање емоцијама
  • Тема 5: Унапређивање односа са вршњацима
  • ПАУЗА
  • Тема 5: Унапређивање односа са вршњацима - наставак
  • ПАУЗА
  • Тема 6: Јачање породичних односа
  • Пауза
  • Тема 6: Јачање породичних односа-наставак
 • 3. дан
  • Тема 7: Правимо здраве изборе
  • ПАУЗА
  • Тема 8: Поставимо циљеве за здрав живот
  • ПАУЗА
  • Тема 8: Поставимо циљеве за здрав живот -наставак
  • ПАУЗА
  • Тема 9: Планирање реализације програма, мониторинг и евалуација
  • ПАУЗА
  • Тема 9: Планирање реализације програма, мониторинг и евалуација -Наставак

30

дана: 3
бодова: 24

3.800,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)