Изокренута учионица у наставној пракси

Каталошки број програма: 539  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, pefjagodina@pefja.kg.ac.rs, 0358223805

Илија Петровић, ilija.petrovic@pefja.kg.ac.rs, 0358223805, 0637803360

Оливера Цекић-Јовановић, Доктор методике наставе, Факултет педагошких наука Јагодина; Сања Николић, Мастер теолог, ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане, Крушевац; Душан Ристановић, Доктор дидактичко-методичких наука, Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане

Оливера Цекић-Јовановић, Доктор методике наставе, Факултет педагошких наука Јагодина; Сања Николић, Мастер теолог, ОШ ,,Страхиња Поповић'' Дворане, Крушевац; Душан Ристановић, Доктор дидактичко-методичких наука, Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Побољшање квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика кроз јачање/унапређивање професионалних компетенција наставника и сарадника за примену наставног модела изокренута учионица.

-Теоријско упознавање наставника и сарадника са суштином и специфичностима наставе у изокренутој учионици; -Практично оспобљавање наставника и сарадника кроз интерактивни рад и рефлексију, да у сопствену праксу интегришу, прате и вреднују наставу у изокренутој учионици; Оспособљавање наставника и сарадника за помоћ и подршку ученицима током наставе у изокренутој учионици. -Теоријско и практично оспособљавање наставника и сарадника за развијање процедуралних знања ученика кроз примену мултимедијалних садржаја, савремене технологије и рад на истраживачким задацима у оквиру наставног модела изокранута учионица; -Оспособљавање наставника и сарадника за планирање и реализацију наставе применом наставног модела изокренута учионица;

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да: - Представе суштину и специфичности наставе у изокренутој учионици својим колегама, ученицима, родитељима/старатељима и широј заједници; - Планирају, реализују и вреднују наставу у изокренутој учионици, самостално и у сарадњи са колегама; - Креирају интерактивне видео материјале/лекције помоћу Edpuzzle и других веб алата. - Осмисле истраживачке задатке и активности за ученике у циљу развијања процедуралних знања кроз примену мултимедијалних садржаја у оквиру модела изокранута учионица. - Пруже квалитетну подршку ученицима у процесу израде домаћих задатака у изокренутој учионици. - Критички анализирају и вреднују квалитет наставе у изокренутој учионици.

 • 1. дан
  • Суштина и специфичности наставе у изокренутој учионици
  • Дидактичко-методички елементи наставе у изокренутој учионици
  • Мултимедија у изокренутој учионици
  • Израда сценарија за изокренуту учионицу.
  • Наставник као рефлексивни практичар у изокрентуој учионици

30

дана: 1
бодова: 8

1500,00 динара по полазнику. (нису урачунати путни трошкови предавача) Спецификација цене: - радни материјал (папир, маркери, флипчарт папир, хамер, штампани сценарији, штампани дневни пројекта) – 400 дин. - уверења о савладаном програму – 100 дин. - надокнаде предавачима – 1000 дин.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63 V спрат 37000, Крушевац Оливера Цекић-Јовановић, Сања Николић 19 3.97

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 3.97