Развијање и вредновање функционалног знања

Каталошки број програма: 717  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170

Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Драган Илић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"

Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Драган Илић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за планирање и реализацију наставе током које се развија функционално знање и вредновање процеса напредовања ученика у складу са циљевима и исходима Програма наставе и учења.

Упознавање учесника са теоријском основом о функционалном знању . Оспособљавање учесника да креирају ситуацијске, проблемске задатаке и задатке из реалног живота. Развијање компетенција за примену облика рада и техника учења у току истраживачког процеса. Оспособљавање учесника за коришћење различитих метода за добијање повратних информација од ученика у току реализације наставе. Израда и употреба различитих модела вредновања са релевантним критеријумима и индикаторима за самовредновање и вршњачко оцењивање. Оспособљавање учесника за процену постигнућа ученика у складу са исходима Програма наставе и учења и стандардима постигнућа.

Наставник оспособљен да креира проблемски задатак, суочи ученике са проблемском ситуацијом и мотивише за истраживачки рад у правцу решавања проблема. Наставник оспособљен да реализује истраживачку наставу и користи алате за усмеравање ученичког истраживања. Наставник оспособљен да примењује различите методе групног рада, врши стални мониторинг и вреднује допринос појединца у групном раду. Наставник оспособљен да користи ученичку рефлексију за усмеравање и подстицај процеса напредовања ученика до достизања исхода Програма наставе и учења. Наставник оспособљен да креира и примени адекватне и мерљиве критеријуме и индикаторе за самовредновање и вршњачку процену напредовања ученика у наставном процесу.

 • 1. дан
  • Функционално знање
  • Пауза
  • Проблемске ситуације за учење
  • Пауза
  • Континуирана истраживачка настава
  • Пауза
  • Кооперативно учење у истраживачкој настави
 • 2. дан
  • Коришћење ученичке рефлексије
  • Пауза
  • Критеријуми за праћење напредовања ученика
  • Пауза
  • Самовредновање и вршњачка процена
  • Пауза
  • Комплексност процене функционалног знања

30

дана: 2
бодова: 16

Дводневни семинар: 2.600,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Мирослав Антић" Ниш Дејан Пејчић, Саша Манић 30 3.97
2 Гимназија "Бора Станковић" Ниш Дејан Пејчић, Саша Манић 30 3.87
3 Гимназија "Бора Станковић" Ниш, Вождова 27 Дејан Пејчић, Саша Манић 30 3.86
4 Економска школа, Мајаковског 2 Ниш Дејан Пејчић, Саша Манић 30 3.98
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Дејан Пејчић, Саша Манић 30 3.95
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Дејан Пејчић, Саша Манић 23 3.96
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Дејан Пејчић, Саша Манић 30 3.97

Укупно учесника: 203 | Просечна оцена: 3.94